Fiscale voordelen voor investeerders in start-ups

Jan Tuerlinckx

Start-ups zijn belangrijk voor een gezonde economie. De overheid voorziet daarom een tax shelter voor startende ondernemingen. ‘Natuurlijke personen worden fiscaal gestimuleerd om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen’, vertelt fiscaal advocaat Jan Tuerlinckx.

Starters geraken door de bankencrisis moeilijker aan kapitaal. Aan de andere kant brengen spaardeposito’s niets meer op voor een particuliere spaarder. De overheid stimuleert nu het contact tussen spaarder en starter. ‘Personen die deelnemen in het kapitaal van een start-up genieten een rechtstreekse belastingvermindering. Een particulier mag tot 100.000 euro per jaar investeren. In totaal mag een onderneming 250.000 euro per jaar op deze manier ophalen. Indien men een participatie van meer dan 30 procent verwerft, dan is het deel boven de 30 procent uitgesloten van het voordeel van de tax shelter’, legt Jan Tuerlinckx uit.

Aangifte

De natuurlijke persoon die een belastingvermindering wenst te krijgen voor zijn kapitaalinbreng in een start-up zal hiervan de nodige stukken in zijn aangifte moeten bijbrengen. ‘Hoe deze stukken er moeten uitzien werd recent geregeld bij het Koninklijk Besluit van 1 april 2016.  De start-up zal namelijk voor 31 maart van het jaar na het jaar van de verwerving van de aandelen een document moeten opstellen met: 1. Het bedrag dat recht geeft op de belastingvermindering, 2. Het tarief van de vermindering (30 of 45 procent), 3. De bevestiging dat de vennootschap aan alle voorwaarden voldoet.Nadien zal zij voor de vier daaropvolgende jaren voor 31 maart moeten bevestigen dat de natuurlijke persoon de aandelen nog steeds in zijn bezit heeft.Voor aandelen waarop in 2015 werd ingeschreven, is de termijn eenmalig verlengd tot 1 juni 2016.’

'De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft deze crowdfundingplatformen echter nog niet erkend, en dat maat dat de gunstmaatregelen voorlopig nog niet gelden.'

‘Particulieren die leningen geven aan start-ups zullen genieten van een belastingvrijstelling voor interesten van leningen aan starters. Dit moet gebeuren via crowdfundingplatformen. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft deze crowdfundingplatformen echter nog niet erkend, en dat maakt dat de gunstmaatregelen voorlopig ook nog niet gelden.’

Pandwetgeving

‘Start-ups die personeel aannemen, genieten van 20 procent vermindering op de bedrijfsvoorheffing wanneer het gaat over een micro-onderneming. Andere KMO’s krijgen 10 procent vermindering.’

‘Ondernemers zullen almaar vaker elkaar gaan financieren via leningen’, voorspelt Jan Tuerlinckx. ‘Om deze leningsvorm te stimuleren, heeft de wetgever reeds de hele pandwetgeving en zekerheidsstelling gewijzigd, deze wetgeving treedt pas in 2017 in werking. Bijvoorbeeld: als een ondernemer een wagen koopt en hiervoor een lening aangaat zal daar nu geen pand op worden gevestigd omdat die wagen dan letterlijk ‘in pand moet worden gegeven’ aan de leninggever. In de toekomst kan men een registerpand op de wagen vestigen (dit wordt ingeschreven vergelijkbaar met een hypotheek). De leningnemer zal als een goede huisvader over de wagen kunnen beschikken. In het geval dat de leningnemer zijn afbetalingsverplichtingen niet meer nakomt, zal de leninggever de wagen kunnen verkopen. Hierdoor heeft de financiële instelling een bijkomende zekerheid en kan de leningnemer de wagen toch gebruiken.’

Published under