6 VEEL GESTELDE VRAGEN in verband met inkomsten verkregen via digitale platformen zoals Airbnb, Vinted, Uber, enz. voor u samengevat:

1. Wat is de DAC 7 -Richtlijn en waarom is deze belangrijks voor belastingplichtigen?

2. Welke platforms vallen onder het toepassingsgebied DAC 7?

3. Welke informatie zal worden gedeeld met de belastingsautoriteiten?

4. Hoe beïnvloedt deze richtlijn de inkomsten die de belanstingplichtige verkrijgt via digitale platforms?

5. Hoe kunt u ervoor zorgen dat u voldoet aan uw fiscale verplichtingen in het kad van de DAC 7-richtlijn?

6. Wat zijn de gevolgen als u uw inkomsten uit digitale platforms niet correct aangeeft?

 

 

Wat is de DAC 7-Richtlijn en waarom is deze belangrijk voor belastingplichtigen? 

De DAC 7-richtlijn, waarvan de omzetting in Belgisch recht van kracht is sinds 1 januari 2023, heeft tot doel een automatische uitwisseling van informatie over inkomsten gegenereerd via digitale platforms te bewerkstelligen, met als doel belastingfraude te bestrijden. Het DAC 7-systeem verplicht de betrokken platforms om automatisch de gegevens van de transacties van hun gebruikers aan de belastingautoriteiten door te geven. De belastingadministratie zal bij een controle van de platforms verkregen informatie vergelijken met de belastingaangiften die door de Belgische belastingplichtigen zijn ingediend.

 

Welke platforms vallen onder het toepassingsgebied van DAC 7?

  De platforms die onder DAC 7 vallen, zijn alle platforms die actief zijn in de Europese Unie en die direct of indirect een verkoper en een gebruiker met elkaar in contact brengen om een van de volgende activiteiten uit te voeren:

  • De verhuur van onroerend goed (bv. AirBnB);
  • Persoonlijke diensten (bv. Uber);
  • De verkoop van goederen (bv. Vinted);
  • De verhuur van een vervoermiddel (bv. Yescapa).

   

  Welke informatie zal worden gedeeld met de belastingautoriteiten?

   Voor een verkoper die een natuurlijke persoon is, zullen de volgende gegevens aan de Belgische belastingadministratie worden doorgegeven:

   • Voornaam en achternaam;
   • Hoofdadres;
   • Het BTW-nummer dat aan de verkoper is verstrekt, indien van toepassing;
   • Geboortedatum van de verkoper;
   • Het totale bedrag van de vergoedingen betaald ten behoeve van de verkoper;
   • Alle kosten, commissies of belastingen ingehouden of geïnd door de platformexploitant;
   • De identificatie van de financiële rekening(en) waarop de betalingen aan de verkoper worden overgemaakt.

   Als het gaat om de verhuur van onroerend goed, zullen ook de volgende gegevens worden doorgegeven:

   • Het adres van het/de door de verkoper verhuurde onroerend goed;
   • Het aantal dagen van verhuur.

    

   Hoe beïnvloedt deze richtlijn de inkomsten die de belastingplichtige verkrijgt via digitale platforms?

    Het systeem dat door deze richtlijn wordt ingevoerd, stelt de belastingadministratie in staat een uitgebreide database op te bouwen met daarin de transacties die via digitale platforms zijn uitgevoerd. Zoals eerder vermeld, zullen deze gegevens worden vergeleken met de door de belastingplichtige aangegeven gegevens.

    Net zoals bij de internationale gegevensuitwisseling van financiële informatie, is het waarschijnlijk dat er automatisch controles zullen worden uitgevoerd zodra een belastingplichtige bepaalde inkomsten niet heeft aangegeven of wanneer deze niet overeenkomen met de gegevens die van de platforms zijn ontvangen.

     

     

    Hoe kunt u ervoor zorgen dat u voldoet aan uw fiscale verplichtingen in het kader van de DAC 7-richtlijn?

     Voor alle inkomsten verkregen via een platform is het essentieel om te bepalen of deze inkomsten belastbaar zijn. Vervolgens moet u de fiscale kwalificatie van het inkomen vaststellen, wat niet altijd eenvoudig is.

     Inkomsten uit de verkoop van goederen kunnen vrijgesteld zijn van belasting als ze deel uitmaken van het normaal beheer van vermogen. Buiten dit normaal beheer zullen ze worden belast tegen een tarief 33% als diverse inkomsten of tegen progressieve tarieven (die snel ongeveer 50% bereiken) als beroepsinkomsten, afhankelijk van de intensiteit en de mate van organisatie van de activiteit.

     De huurinkomsten die worden verkregen door de verhuur van onroerend goed via platforms zoals Airbnb, zijn belastbaar tegen progressieve tarieven als onroerende inkomsten. Voor verhuur aan particulieren wordt echter niet de werkelijk ontvangen huur belast, maar het kadastraal inkomen, dat meestal veel lager is. Deze huurinkomsten zullen echter als beroepsinkomsten worden belast als de verhuuractiviteit van de belastingplichtige wordt beschouwd als een beroepsactiviteit volgens de fiscale wetgeving.

      

     Volgende elementen worden in de praktijk door de belastingadministratie en de rechtspraak in aanmerking genomen om te bekijken of een activiteit als professioneel kwalificeert:

     • Het aantal uitgevoerde transacties;
     • De aard van de transacties;
     • De snelle opeenvolging van de transacties;
     • De onderlinge samenhang tussen de transacties;
     • De organisatie waarin de transacties worden uitgevoerd;
     • De relatie tussen de "hoofdactiviteit" van de belastingplichtige en de verhuur van onroerend goed;
     • Enzovoort.

     In het geval van verhuur via Airbnb kan de omvang van de aanvullende diensten (zoals fysieke ontvangst ter plaatse, het verstrekken van ontbijt, het verschonen van beddengoed, het organiseren van excursies, enz.) ook door de belastingadministratie worden aangevoerd om de huurinkomsten te herkwalificeren als beroepsinkomsten. De Dienst Voorafgaande Beslissingen (de dienst van de belastingadministratie die rulings aflevert) heeft herhaaldelijk geoordeeld dat de verhuur van kamers niet als een beroepsactiviteit wordt beschouwd in het geval de bijkomende diensten beperkt blijven tot het vervangen van beddengoed en schoonmaken om de twee weken. Elk geval is echter specifiek en een analyse van de feitelijke omstandigheden is noodzakelijk.

     Als de huurinkomsten worden geherkwalificeerd als beroepsinkomsten, wordt niet langer het kadastraal inkomen belast tegen de progressieve tarieven (ongeveer 50%), maar de daadwerkelijk ontvangen huurinkomsten, wat een belangrijk verschil is.

     Tenslotte, voor zover de bijkomende diensten niet worden verricht in het kader van een beroepsactiviteit, worden ze belast tegen een tarief van 33% als diverse inkomsten. Er is echter een gunstig fiscaal regime dat een belastingtarief van 10% (via een inhouding van een voorschot) voorziet voor inkomsten uit de deeleconomie. Dit geldt voor inkomsten verkregen uit diensten die door een particulier aan een andere particulier worden geleverd via een erkend platform, mits deze inkomsten niet meer dan 7.460 EUR bedragen (voor het inkomstenjaar 2024).

      

     Wat zijn de gevolgen als u uw inkomsten uit digitale platforms niet correct aangeeft?

      Als belastbare inkomsten niet zijn aangegeven of niet correct zijn aangegeven, zal de belastingadministratie deze inkomsten herkwalificeren en belasten volgens het toepasselijk tarief, te verhogen met een belastingverhoging van 10%. Deze belastingverhoging zal 50% bedragen (en zelfs 200% in geval van valsheid in geschrifte) als de belastingadministratie fraude aantoont in hoofde van de belastingplichtige.

      De belastingadministratie kan deze inkomsten controleren en belasten tot drie jaar terug. In geval van fraude is deze termijn zeven jaar (en 10 jaar voor inkomsten ontvangen vanaf 1 januari 2022).

      In geval van informatie verkregen uit het buitenland, beschikt de belastingadministratie over een bijzondere aanslagtermijn om vijf aanslagjaren voorafgaand aan het jaar waarin zij de informatie uit het buitenland heeft verkregen, te belasten.

      Tenslotte heeft de belastingadministratie een termijn van 6 jaar als uit de informatie verkregen via het DAC 7-systeem blijkt dat de belastingplichtige inkomsten heeft ontvangen via digitale platforms van meer dan 25.000 EUR.

       

      Steeds meer mensen vinden de weg naar digitale platformen om bijvoorbeeld spullen die ze niet langer gebruiken te verkopen, een kamer te verhuren of hun 2de verblijf aan toeristen aan te bieden. Veelal staan ze er niet bij stil dat deze inkomsten vaak moeten worde naangegeven en dat ze hierop kunnen belast worden. Wat nog minder mensen weten is dat sinds1 januari 2023 de Europese richtlijn DAC 7 van kracht is.  Platforms zoals Vinted, AirBnB moeten volgens de richtlijnen van DAC 7 de gegevens van Belgische belastingplichtigen delen met belastingadminsitratie, of ze nu gevestigd zijn in de EuropeseUnie of daarbuiten. Deze nieuwe benadering markeert een belangrijke omslag in de manier waarop inkomsten uit de digiale economie wroden gecontroleerd en belast. Belastingplichtigen moeten er daarom voor zorgen dat ze de inkomsten die ze genereren via digitale platformen correct aangeven en de juiste fiscale kwalificatie van dit soort inkomsten hanteren.

       

      Team Tuerlinckx heeft hierover een handige brochure geschreven waarin de werking van DAC 7 alsook de gevolgen van deze nieuwe vorm van informatie-uitwisseling voor de belastingplichtigen wordt uitgelegd. Tot slot worden er ook de belangrijkste concepten m.b.t. de bepaling van de fiscale kwalitifcatie van inkomsten in herinnering gebracht in het licht van de nieuwe praktijken in de digitale economie: Airbnb, Vinted, Twithc, Uber, enz.

       

      Auteurs van deze brochure zijn:

      - Baptistin Alaime - Email: baptistin.alaime@tuerlinckx.eu

      - Tisha Dujardin - Email: tisha.dujardin@tuerlinckx.eu

      - Emily Polfliet - Email: emily.polfliet@tuerlinckx.eu

      - Maurice De Mey -Email: fiscodem@outlook.com

       

       

      De volledige brochure kan u hier downloaden. Beide talen zijn beschikbaar.

       

      ONZE EXPERTISE IN DE PERS