Disclaimer

Algemeen

Tuerlinckx Tax Lawyers bezit het exclusieve copyright van deze website en oneigenlijk of ongeautoriseerd gebruik van deze website, of delen ervan, maakt een inbreuk uit op de intellectuele rechten en is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tuerlinckx Tax Lawyers.

De pagina’s op deze website en alle gegevens op de website hebben voor de bezoeker een louter informatieve waarde. Aan de meegedeelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie over juridische onderwerpen die u op deze website aantreft, kan in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Tuerlinckx Tax Lawyers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inzake schade die iemand zou lijden door zich te baseren op deze informatie. Indien u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerd advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Indien er via deze website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Tuerlinckx Tax Lawyers hiervoor kan worden aansprakelijk gesteld.

Alle gegevens op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid gecontroleerd. Er wordt echter geen garantie gegeven inzake de juistheid en volledigheid van de informatie, producten en diensten die via deze website worden aangeboden. Daarom wijst Tuerlinckx Tax Lawyers alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van informatie, gegevens, publicaties en software op deze website.

Deze website is in principe steeds raadpleegbaar, uitgezonderd bij periodes van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of tijdens het herstel van defecten. Tuerlinckx Tax Lawyers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan of van beperkingen in het gebruik, noch is het advocatenkantoor aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze – ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen – op de website zouden voorkomen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren Tuerlinckx Tax Lawyers of derden toe. Voor meer informatie over de auteursrechtelijke bescherming van teksten en foto’s op deze website kan u terecht bij info@tuerlinckx.eu.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Tuerlinckx Tax Lawyers de via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

De bezoeker van deze website krijgt wel de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor de eigen informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

De bezoeker van de site verbindt zich er toe de informatie op de website niet wederrechtelijk te gebruiken, noch de website zodanig te gebruiken dat deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt. Deze website mag ook niet gebruikt worden voor de overdracht of posting van computervirussen, of voor de transmissie of posting van illegaal en/of onrechtmatig materiaal, of materiaal met een lasterlijk, obsceen, racistisch of bedreigend karakter.

Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon draagt, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data en andere naar de website van Tuerlinckx Tax Lawyers al zijn eigendomsrechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op voormelde werken, over aan Tuerlinckx Tax Lawyers.

Websites die niet van Tuerlinckx Tax Lawyers zijn, kunnen vrij linken naar de pagina’s van de website van het advocatenkantoor.

Tuerlinckx Tax Lawyers is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele weblogs die via de website draaien en sociale media kanalen die aan de website zijn verbonden. Chatten, reageren en berichten insturen gebeurt steeds op eigen risico. De chatsessies, reacties en de weblogs mogen niet, ook niet gedeeltelijk, worden verspreid door derden. Door berichten of reacties in te sturen, geeft de indiener ook zijn toestemming om deze berichten door Tuerlinckx Tax Lawyers te laten publiceren in print en andere media.

Tuerlinckx Tax Lawyers behoudt zich het autonome recht voor om reacties te weren of te verwijderen indien ze geen bijdrage leveren aan het debat.

Links naar andere websites 

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. Tuerlinckx Tax Laywers heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud of veiligheid van deze websites of webpagina's. Tuerlinckx Tax Lawyers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen of enige schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van deze hyperlinks.

E-mail

Bij het versturen of de ontvangst van e-mailberichten via de website of door Tuerlinckx Tax Lawyers en alle aangestelden, gelden volgende bepalingen: de informatie in het e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke en/of bevoorrechte gegevens en/of door intellectuele eigendomsrechten beschermde informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, gelieve dit bericht dan ook meteen te verwijderen en de afzender te verwittigen. U mag dit bericht niet gebruiken, wijzigen, kopiëren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde.

De veiligheid of juistheid van e-mailberichten kan niet worden gegarandeerd, vermits deze informatie onderschept, gemanipuleerd of vernietigd kan worden, zoek kan raken, te laat of onvolledig kan aankomen of virussen kan bevatten.

Tuerlinckx Tax Lawyers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die op enigerlei wijze te wijten is aan het gebruik van deze communicatievorm.

Bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere hier vermelde bepalingen. 

Tuerlinckx Tax Lawyers behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde aan te passen. De gebruikers van www.tuerlinckx.eu kunnen hiervan via de website kennis nemen.

Privacy Policy

Tuerlinckx Tax Lawyers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Consulteer onze PRIVACY VERKLARING.

Uw privacy is belangrijk voor ons en wij willen transparantie bieden over de verwerking van uw gegevens. 

Voor alle vragen met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht bij de Data Protection Officer via e-mail op dpo@tuerlinckx.eu of Tuerlinckx Tax Lawyers, Van Putlei 14, 2018 Antwerpen.

Deze privacy policy wordt u op papier of elektronisch ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen op de Website www.tuerlinckx.eu.

Cookiebeleid: hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website ?

Tuerlinckx Tax Lawyers verzamelt persoonsgegevens naar aanleiding van het gebruik van de website door gebruik te maken van cookies en Google Analytics indien u zich hiermee akkoord heeft verklaard. 

Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. 

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt. Cookiebestanden bevatten unieke codes die het bijvoorbeeld mogelijk maken voor uw browser om u te herkennen bij uw bezoek van een onlinedienst.  Wij gebruiken enkel cookies bij het gebruik van de website http://tuerlinckx.eu.

Indien u niet wenst dat de cookies worden geplaatst kunt u deze handleiding gebruiken.  Indien u de cookies niet aanvaardt, is het mogelijk dat de website niet correct kan worden gebruikt.  

Wij gebruiken cookies vooreerst functioneel om de gebruikservaring te verbeteren en onze onlinediensten beter te laten functioneren. Zo zorgen de cookies ervoor dat uw voorkeuren en (browser)instellingen worden opgeslagen zodat u deze niet telkens opnieuw dient aan te duiden.

We gebruiken cookies daarnaast ook om uw surfgedrag in kaart te brengen, met name hoe u op onze website bent terechtgekomen en gedurende welke periode u onze website heeft bezocht.

Via deze link vindt u een detail van de naam en omschrijving van de cookies die worden gebruikt.

Via de website verwerkt Tuerlinckx Tax Lawyers enkel uw naam, voornaam, uw e-mailadres en eventuele andere persoonsgegevens die u zelf opgeeft in het inschrijvingsformulier op de website. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt met het oog op het organiseren van seminaries en workshops enerzijds en anderzijds voor onze nieuwsbrief. We geven dit adres niet door aan derden, en houden het enkel bij tot u zich uitschrijft.

Wat zijn de rechtvaardigingsgronden waarop wij ons beroepen ?

De cookies worden toegepast indien u hiertoe toestemming heeft verleend.

Wat zijn uw rechten ?

Indien uw niet akkoord bent met de inhoud van deze verklaring of hierover vragen heeft, kan u steeds uw vragen of opmerkingen richten aan de DPO (dpo@tuerlinckx.eu). 

Zodra dat u uw persoonsgegevens aan ons heeft bezorgd, ongeacht of dit actief of automatisch werd gedaan, heeft u het recht op:

  • Een verzoek tot toegang tot uw persoonsgegevens;
  • Een verzoek tot rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat u verzoekt om uw gegevens over te dragen naar een andere organisatie in een machineleesbaar standaardformaat);
  • Bezwaar tegen een verwerkingsactiviteit;
  • Een klacht neer te leggen bij de Toezichthoudende Autoriteit.

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit - DPO,

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Tel  +32 (0)2 274 48 00

Fax : +32 (0)2 274 48 35

E-mail : dpo@apd-gba.be

URL: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be