Het jaar 2022 werd afgesloten met een belangrijke verandering op het gebied van de belastingheffing op inkomsten uit auteursrechten, voortkomend uit de programmawet van 2022. Eerder publiceerden we al een nota over het nieuw fiscaal regime.

 

Eén van de vaak becommentarieerde punten betrof het toepassingsgebied van het regime na de wetswijziging; komen softwareontwikkelaars nog in aanmerking voor toepassing van het regime? Na meer dan een jaar onzekerheid heeft het arrest van het Grondwettelijk Hof van 16 mei 2024 de discussie zo goed als beëindigd. In het arrest van 16 mei 2024 heeft het Hof namelijk geoordeeld dat softwareontwikkelaars uitgesloten kunnen worden van het nieuwe fiscale regime voor inkomsten uit de overdracht van auteursrechten.

 

Volgens ons is het, in het licht van deze jurisprudentiële ontwikkelingen, raadzaam een voorzichtige interpretatie van de gewijzigde wetgeving te hanteren, waarbij wordt aangenomen dat softwareontwikkelaars aldus niet langer in aanmerking komen voor het fiscale regime inzake de overdracht van auteursrechten. Gezien de lange juridische onzekerheid en de vele vragen die we van onze cliënten hebben ontvangen, hebben we besloten om een algemene informatienota over het nieuwe regime te publiceren.

 

In de geüpdatete nota vatten we nog eens kort de krachtlijnen van het nieuwe regime inzake auteursrechten samen. Daarnaast lichten we het overgangsregime toe, en de voorwaarden opdat de belastingplichtige hiervan gebruik kan maken. We sluiten af met een algemeen advies met oog op de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2024.

 

Hebt u na het lezen van de nota nog vragen? Aarzel dan niet om het Team Auteursrechten te contacteren!

Pieter.willems@tuerlinckx.eu

baptistin.alaime@tuerlinckx.eu

Emily.polfliet@tuerlinck.eu

Joan.maka@tuerlinckx.eu

DOWNLOAD NU DE NOTA