Accountants en deontologie 2/3: wat zijn uw rechten in tuchtzaken?

Uw rechten in tuchtzaken?

Bij Tuerlinckx Tax Lawyers begrijpen we dat het recht van verdediging van essentieel belang is, ook in tuchtzaken. Daarom willen we u als accountant laten weten dat artikel 6 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) ook van toepassing is in tuchtprocedures en u de nodige waarborgen biedt.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft in 1981 in het baanbrekende arrest van de geneesheren Le Compte, Van Leuven en De Meyere tegen België uitdrukkelijk bevestigd dat artikel 6 EVRM van toepassing is in tuchtzaken. Dit arrest betrof een tuchtschorsing opgelegd door een beroepsorde, in dit geval de Orde van geneesheren. Het geschil ging niet over het recht om het beroep van dokter uit te oefenen, maar over de tijdelijke schorsing ervan.

Het Hof van Cassatie heeft zich in haar arrest van 13 maart 2008 aangesloten bij de rechtspraak van het EHRM en bevestigd dat artikel 6.1 EVRM ontegensprekelijk van toepassing is als het geschil voor de tuchtrechter private belangen betreft, zoals het recht om een beroepsactiviteit uit te oefenen.

Bovendien heeft het EHRM geoordeeld dat de waarborgen uit artikel 6.2 en 6.3 (a), (b) en (d) EVRM mutatis mutandis van toepassing zijn in tuchtzaken als aspecten van het recht op een eerlijk proces uit het eerste lid.

Dit betekent dat op grond van artikel 6.3 (a) EVRM eenieder die wordt vervolgd wegens een sanctioneerbaar feit of tuchtfeit het recht heeft om onverwijld, in een taal die hij begrijpt, en in detail op de hoogte te worden gesteld van de aard en reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging. Op grond van artikel 6.3 (b) EVRM moet elke persoon die het onderwerp is van een sanctievervolging of tuchtvervolging de tijd en faciliteiten krijgen om zijn verdediging voor te bereiden, inclusief toegang tot het dossier en de mogelijkheid om een advocaat te raadplegen.

Bij Tuerlinckx Tax Lawyers begrijpen we het belang van uw recht op een eerlijk proces en een adequate verdediging. Als u als cijferberoeper te maken krijgt met een tuchtprocedure, staan wij klaar om u bij te staan en uw belangen te behartigen. Neem vandaag nog contact met stephanie.cassimon@tuerlinckx.eu om uw situatie te bespreken en te ontdekken hoe wij u kunnen helpen.
 

Published under