belasting buitenlands onroerend goed

Erfbelasting op buitenlandse goederen

Dimitri Van Becelaere

Almaar meer Belgen kopen vakantieverblijven in het buitenland. Welke gevolgen heeft dit voor de erfgenamen op vlak van erfbelasting? Dienen buitenlandse goederen opgenomen te worden in de aangifte nalatenschap en worden de erfgenamen dan 2x belast op deze buitenlandse goederen? Hieronder gaan we in op deze vragen.

Dien ik buitenlandse goederen aan te geven in België?

Ja, de buitenlandse goederen van een overleden Belgisch rijksinwoner dienen weldegelijk opgenomen te worden in de Belgische aangifte nalatenschap. Zowel onroerende goederen (e.g. vakantieverblijven) als roerende goederen (e.g. buitenlandse bankrekeningen) dienen aangegeven te worden en zullen in België aan erfbelasting onderworpen worden.

Wat is de sanctie indien ik buitenlandse goederen vergeet aan te geven in België?

Vergeet u een buitenlands goed aan te geven, dan is er sprake van ‘verzuim’ en zult u niet alleen bijkomende erfbelasting dienen te betalen op de niet-aangegeven goederen, u zult ook een belastingverhoging dienen te betalen die gelijk is aan 20% van de bijkomende erfbelasting.

Heeft u een aangifte nalatenschap ingediend waarin bepaalde buitenlandse goederen niet werden opgenomen? De belastingverhoging kan mogelijks nog herleid worden tot 10% of minder indien u uit eigen beweging overgaat tot aangifte van deze goederen binnen de tien maanden na het verstrijken van de aangiftetermijn.

Dien ik 2x erfbelasting te betalen op buitenlandse goederen?

Wanneer u bijvoorbeeld een vakantieverblijf in Tenerife erft, dan zal hier Spaanse erfbelasting op worden geheven. Daarenboven zal het vakantieverblijf ook aan Belgische erfbelasting worden onderworpen. Om dubbele belasting te beperken, kan de buitenlandse erfbelasting echter verrekend worden met de in België verschuldigde erfbelasting. Dit is wettelijk zo bepaald voor onroerende goederen.

Let op: de verrekening van de buitenlandse erfbelasting gebeurt niet automatisch! U moet de verrekening zelf aanvragen in de Belgische aangifte nalatenschap. U moet bovendien kunnen aantonen dat u een buitenlandse aangifte hebt ingediend én dat u de buitenlandse erfbelasting heeft betaald. U dient ook aan te tonen hoe de buitenlandse erfbelasting werd berekend.

Maar wat dan met roerende goederen die in het buitenland zijn gelegen, zoals bijvoorbeeld een buitenlandse bankrekening? Tot voor kort was het zo dat er voor roerende goederen geen gelijkaardige verrekening bestond, waardoor er effectief dubbel werd betaald.

Het Grondwettelijk Hof heeft zich op 3 juni 2021 over deze problematiek gebogen en heeft geoordeeld dat er sprake is van discriminatie voor zover de buitenlandse erfbelasting op roerende goederen niet verrekend kan worden met de Belgische erfbelasting.

De Vlaamse Belastingdienst heeft alvast bevestigd rekening te zullen houden met dit arrest van het Grondwettelijk Hof. Voortaan wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen roerende en onroerende buitenlandse goederen. Als belastingplichtige kan u verzoeken om de buitenlandse erfbelasting op roerende goederen te laten verrekenen.

Wat indien u in het verleden erfbelasting betaalde en geen verrekening heeft genoten van de buitenlandse erfbelasting op roerende goederen? Afhankelijk van de termijn die inmiddels verstreken is sinds de belastingaanslag, heeft u eventueel de mogelijkheid om de teveel betaalde erfbelasting terug te vorderen. Dit doet u via een zogenaamd ‘verzoek tot ambtshalve ontheffing’.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u vragen over de fiscale behandeling van buitenlandse goederen, of gaat u niet akkoord met een aanslag in de erfbelasting, aarzel dan niet om contact op te nemen met Tuerlinckx Private Client.

Wij kunnen u tevens bijstaan met het opstellen van een aangifte nalatenschap of met het indienen van een verzoek tot ambtshalve ontheffing indien u dubbel belast werd op buitenlandse goederen.

Vragen? Neem dan zeker contact op met Mr. Dimitri Van Becelaere via dimitri.vanbecelaere@tuerlinckx.eu.

Published under