De indiciaire taxatie: fiscaal en strafrechtelijk | Beschikbaar on demand

11, 18 maart en 19 mei 2020
Webinar

De indiciaire taxatie (art. 341 WIB92) is uiteraard in de eerste plaats een fiscaal bewijsmiddel.
Het is een omstreden bewijsmiddel, zo wijst de praktijk uit al jarenlang uit. Overigens zal het populairder worden. Het is het middel bij uitstek om de steeds talrijkere, nationale en internationale gegevens die over de belastingplichtigen bekend worden fiscaal tegen het licht te houden.
Daarnaast heeft zich eveneens een vaak toegepaste strafrechtelijke praktijk ontwikkeld. Nu de strafrechter met de wet van 5 mei 2019, bevoegd is om zich in te laten met belastinggeschillen neemt ook dat alleen maar aan belang toe. Door de witwaswetgeving ligt het strafrechtelijke aspect overigens veel korter bij de praktijk van de cijferberoeper als gedacht. Het laat het zich aanzien dat de indiciaire taxatie aan een revival toe is.

Fiscaal

Fiscaalrechtelijk worden de algemene principes met betrekking tot indiciaire taxatie ruim aangevuld met talrijke relevante vonnissen en arresten.
Bijzondere aandacht gaat naar de bewijsvoering. Wat moet de Administratie precies bewijzen en op welke wijze mag zij haar informatie verzamelen? Wat zijn haar onderzoeksbeperkingen? Mag zij inlichtingen vragen die betrekking hebben op het privéleven van de belastingplichtige? Kan de Administratie bruikbare aanwijzingen vinden op het internet (Google, Facebook, Twitter) om de gegoedheid van een belastingplichtige te bepalen? Kan de controletermijn verlengd worden als er aanwijzingen zijn van fraude bij de vaststelling van het indiciair tekort?

De gegoedheid van belastingplichtigen wordt op diverse wijzen geopenbaard. Houders van belangrijke deelnemingen zijn verplicht om aangifte te doen van hun participatie. Buitenlands onroerend goed is gekend bij de Administratie. En wat met het bankgeheim? Wanneer de Administratie indiciair wil belasten, kan zij inlichtingen vragen aan de bank van de belastingplichtige. Kan de fiscus het fiscaal resultaat van belastingplichtigen die toe-passing hebben gemaakt van een forfaitaire aanslagregeling, vervangen door een belastbaar bedrag dat indiciair wordt bepaald?

Strafrechtelijk

Ook strafrechtelijk worden de algemene principes, de methodiek alsook de gelijkenissen en wezenlijke verschillen tussen de fiscale en strafrechtelijke benadering bloot gelegd.

U kan het webinar on demand bekijken via FHS Seminaries.