Fiscale procedure inzake inkomstenbelastingen

28, 29, 30 augustus 2017
Hotel Serwir | Sint-Niklaas

Omgaan met de fiscus

De omgang met een belastingadministratie is allerminst eenvoudig. Daarenboven is die omgang gebonden aan heel wat formele regels. Die regels zijn gebundeld in “het formeel belastingrecht” oftewel “de fiscale procedure”. Het belang daarvan in de praktijk wordt alleen maar belangrijker en kan omzeggens niet meer overschat worden.

In acht thematische topics wordt u een overzicht verschaft van de hete hangijzers in de fiscale procedure. De acht topics verschaffen u inderdaad een volledig en coherent beeld van de meest prangende zaken. Bovendien zijn de topics zo gekozen en geordend dat ze een globaal overzicht verschaffen van de fiscale procedure in directe belastingen.

De benadering van de academie en haar sprekers, die dag in dag uit geconfronteerd worden met de fiscale procedure, staan garant voor een aanpak die kan worden samengevat als direct, praktisch en relevant. Dat praktische beperkt zich overigens niet alleen tot het bespreken van casussen en daaruit voorvloeiende best practices. Ook model-clausules, - argumenten en 
-documenten horen bij de documentatie en het didactisch materiaal.

De zomeracademie “fiscale procedure” is voor elke praktizijn minstens een nuttige opfrissing. Het is een absolute must voor diegene die behoefte heeft aan verdieping en specialisatie of die door een bekwaamheidsexamen op de proef zal worden gesteld.

Dagindeling

DAG 1

8u30 Ontvangst met welkomstkoffie

9u00 Termijnen bij de controle, de vestiging en  de betwisting
Sprekers: Charlotte Lardenoit & Philippe Maes

Termijnen en termijnberekeningen zijn een van de moerassen van de fiscale procedure. De fiscale regelgeving heeft een kluwen aan termijnen en termijnberekeningen gecreëerd. Onder deze topic wordt stilgestaan bij de termijnen en wordt een overzicht verschaft van de valkuilen en de problemen die zich ter zake kunnen stellen.

10u30 koffiebreak met versnaperingen

10u45 De vraag om inlichtingen, het bericht van wijziging en de kennisgeving van aanslag van ambtswege tegen het licht gehouden
Spreker: Charlotte Lardenoit

Met de vraag om inlichtingen, het bericht van wijziging en de kennisgeving van aanslag van ambtswege is de belastingadministratie als eerste aan zet. Het vormt de opening van de dialoog met de belastingadministratie. Onder deze topic wordt nader onderzocht welke de wettelijke voorwaarden zijn waaronder deze kunnen worden gestuurd, welke de verplichtingen zijn van de belastingadministratie en tegelijk wat de rechten zijn van de belastingplichtige.

12u15 Lunch

13u00 De hete hangijzers inzake onderzoekshandelingen

Onderzoekshandelingen in de inkomstenbelasting en in het bijzonder de wijze waarop zij worden uitgevoerd, zijn zonder twijfel een van de meest hete hangijzers van de fiscale procedure. Meer dan voldoende reden om diepgaande analyse te maken van de onderzoekshandelingen en hoe deze kunnen worden verricht door de belastingadministratie. De fiscale visitatie en het fiscaal boekenonderzoek zijn elementen die naast andere diepgaand besproken worden onder deze topic.
Sprekers: Charlotte Lardenoit & Ben Nagar

14u30 koffiebreak met versnaperingen

14u45 Bewijsverdeling en bewijslast van de administratie en belastingplichtige
Sprekers: Jan Tuerlinckx, Charlotte Lardenoit & Pieter Willems

Waar het finaal op aankomt, is uiteraard bewijs. Meer dan voldoende reden om stil te staan bij de vraag in welke omstandigheden de belastingplichtige de bewijslast draagt alsmede welk bewijs de belastingadministratie moet leveren,indien zij de bewijslast draagt. Er zal uitgebreid worden stilgestaan bij de bewijsmiddelen in fiscale aangelegenheden. Topics uit het bewijsmiddel, tekenen en indiciën zullen worden behandeld. Ook het feit dat alsmaar meer ambtenaren zich in de praktijk wenden tot het proces-verbaal in fiscale aangelegenheden zal bekeken worden.

In sommige aangelegenheden is de belastingadministratie niet in staat een bewijs te leveren, maar kan zij zich bogen op forfaitaire waarderingen. Onder deze topic zal ook een systematisch en diepgaand overzicht verschaft worden van de wijze waarop die forfaitaire waarderingen kunnen worden bekritiseerd.

16u30 Einde

DAG 2

8u30 Ontvangst met welkomstkoffie

9u00 Incidenties in de bezwaarfase
Spreker: Philippe Maes

De fiscale veldslag bij uitstek is de bezwaarprocedure. Cijfers wijzen uit dat de meeste geslaagde betwistingen van aanslagen gebeuren in deze fase. Meer dan voldoende reden om ernstig stil te staan bij de bijzondere topics van dit middel. Temeer omdat de wetgever recent ook nog wijzigingen ter zake aanbracht. Ook de interestberekening in geval van betwisting zal het voorwerp van bespreking maken. Het bezwaar zonder aanslag of bezwaar in geval van correlatieve overbelasting mogen dan wel als curiosa overkomen, het belang ervan in uw praktijk zal geduid worden.

10u30 koffiebreak met versnaperingen

10u45 Active en passieve internationale gegevensuitwisseling inzake inkomstenbelastingen
Sprekers: Dave van Moppes & Kristof Brys

De wereld is een dorp, uw vermogen een glazen huis en het bankgeheim een luchtkasteel. Gegevensuitwisseling en gegevenstransparantie zijn een essentieel onderdeel van het nieuw fiscale bestel. Onder deze topic wordt een overzicht gegeven van de verschillende actieve en passieve gegevensuitwisseling. Er wordt toegelicht welke informatie er uitgewisseld wordt met betrekking tot de belastingplichtige die uw cliënt zijn. Maar, evenzeer wordt stilgestaan bij de verplichtingen waaraan u vandaag onderworpen is en waaraan u in de toekomst onderworpen zal zijn. Het feit dat u internationale belastingstructuren in de loop van 2019 of 2020 zal moeten melden, maakt deel uit van deze topic.

12u15 Lunch

13u00 Omgaan met sancties en bestraffing in het fiscaal recht

Wie in de dagelijkse praktijk van de belastingcontrole of -betwisting staat, zal het enkel maar kunnen beamen. De bestraffing en sanctionering in de inkomstenbelasting vormt een essentiële component van de belastingcontrole. Het is een onmiskenbaar gegeven dat de belastingplichtige ten aanzien van de belastingadministratie niet meer kan worden bijgestaan zonder afdoende inzicht in de regels met betrekking tot bestraffing. Hoe met bestraffing in de praktijk dient omgegaan te worden, wordt u toegelicht. Er wordt ingegaan op nationale en internationale trends. En ook recente wetswijzigingen zoals de hervorming van het genaderecht worden toegelicht.
Sprekers: Kristof Brys

14u30 koffiebreak met versnaperingen

14u45 Actuele topics inzake invordering
Sprekers: Dave van Moppes, Tomas Martens

De overheid zit al geruime tijd in op de effectieve inning van gelden. Het behoeft geen verder betoog dat deze beleidspolitiek zich bij uitstek laat gevoelen in de fiscaliteit. Onder deze topic wordt ingegaan op enkele actuele en prangende problemen met betrekking tot de invordering van belastingen. De regels met betrekking tot de invordering van de belastingen zijn veelal ongekend en daarom onbemind. Maar meer en meer practici beklagen zich onvoldoende rekenschap te hebben gegeven van de mogelijkheden en de inzichten op dit vlak. Na het bijwonen van deze topic bent u weer helemaal bij en kan u voor uzelf en uw cliënten schietgeweren en wolfijzers vermijden.

16u30 Einde

Seminarie op maat

Wenst u meer info over een seminarie binnen uw organisatie?

Uw gegevens
Inschrijving