Zoë Van Hese

Vakgebieden

Zoë is een ‘private client lawyer’.  Vragen of geschillen over samenleven, nalatenschappen en in het algemeen over familiaal vermogensrecht behoren vanzelfsprekend tot haar vakgebied.  Voorts specialiseert Zoë zich in het ruimere verbintenissen- of contractenrecht.  Ten slotte bekwaamt zij zich ook in het vastgoedrecht.

Om een grondige aanpak van vragen of geschillen in de voorgaande vakgebieden mogelijk te maken, bekwaamt Zoë zich ook in de specifieke aspecten van het fiscaal recht, het vennootschapsrecht en de vermogensrechtelijke aspecten van het strafrecht die steevast hand in hand gaan met problematieken die zich binnen haar vakgebieden aandienen.  Op deze wijze kan Zoë private clients all-around bijstaan, zonder daarbij het risico te lopen om in een tunnelvisie te vervallen.  Te vaak nog worden volgens Zoë belangrijke aspecten van het fiscaal recht, vennootschapsrecht en zelfs strafrecht ten onrechte uit het oog verloren bij de behandeling van private client-zaken.

Naast voorgaande kerncompetenties heeft Zoë een bijzondere interesse voor het hippisch recht ontwikkeld. Hierbij kan zij haar passie voor het recht en voor paarden combineren.  Hippisch recht speelt zich vaak af op het terrein van het verbintenissen- of contractenrecht en op het terrein van het vennootschapsrecht. Dit, weliswaar met een specifieke invalshoek, waarbij de passie van Zoë voor paarden een absolute meerwaarde vormt om de kern van het probleem zowel feitelijk als juridisch ten volle te begrijpen.

In haar vakgebieden verstrekt Zoë vaak advies op maat, maar daarnaast heeft zij een jarenlange rechtbankervaring.  Zij tracht te bemiddelen waar het kan, maar verdedigt haar cliënten ook vurig en met het volste vertrouwen wanneer een gerechtelijke procedure zich aandient.  Daarbij heeft zij ervaring opgebouwd door veelvuldig te pleiten voor diverse rechtbanken, in, maar ook ver buiten Antwerpen.

Niet onbelangrijk hierbij is dat Zoë een voorliefde heeft voor het gerechtelijk recht. Dit is het geheel van rechtsregels dat moet gerespecteerd worden. Vanzelfsprekend legt het een advocaat geen windeieren om de procedure door en door te kennen.  Met het nodige enthousiasme tracht zij haar cliënten hier tijdens het bewandelen van hun juridisch parcours ook mee wegwijs in te maken, zodat zij goed op de hoogte zijn en niet verloren lopen in het doolhof van wetten en regels.

 

Concrete zaken

Huwelijk, wettelijk of feitelijk samenwonen met alle consequenties daarvan en de mogelijk daaropvolgende relatiebreuken…  Zoë verstrekt er regelmatig adviezen over en heeft hieromtrent ook al diverse gerechtelijke procedures gevoerd.  Ook staat zij cliënten bij wanneer er vereffeningen en verdelingen van huwelijksvermogens en van nalatenschappen dienen te gebeuren.

Niet zelden gaat het om complexe zaken met een internationale component. Dit houdt Zoë niet tegen. Waar nodig, wordt er samengewerkt met advocatenkantoren gevestigd binnen en buiten Europa.

Zoë heeft voorts al talrijke contracten opgesteld voor diverse doeleinden.  Overeenkomsten naar aanleiding van samenwerkingen tussen personen en/of ondernemingen, koopovereenkomsten, huwelijkscontracten, samenlevingsovereenkomsten, contracten voor de proefperiodes bij de verwachte aankoop van een paard, borgstellingovereenkomsten en zoveel meer…  Zij houdt ervan met veel precisie te werk te gaan en heeft veel aandacht voor details.  Eigenschappen die bij het opmaken en/of evalueren van sluitende contracten onmisbaar zijn.  Zij neemt daarbij vooraf ruim de tijd om goed naar haar cliënten te luisteren.  Haar empathisch vermogen komt daarbij goed van pas.  Zo weet zij alvorens de aanvang van de redactie/nalezing van contracten precies met welke zaken haar cliënten zich bezig houden en waar hun bezorgdheden liggen.

Evengoed behoren het opstellen van ingebrekestellingen dan wel het voeren van gerechtelijke procedures naar aanleiding van contractbreuken tot de concrete zaken waarmee Zoë zich dagdagelijks bezighoudt. 

Tot het contractenrecht en tot de concrete ervaring van Zoë behoort ook de redactie van algemene voorwaarden voor ondernemingen of eenmanszaken en het behandelen van geschillen hieromtrent.

Soms is er net geen contract voorhanden.  Zo heeft Zoë al regelmatig zaken behandeld waarbij er sprake is van buitencontractuele aansprakelijkheid.

In het vastgoedrecht behandelde Zoë specifiek reeds volgende problematieken (zowel in adviezen, als tijdens onderhandelingen als in gerechtelijke procedures): geschillen over koop, huur, leningen, borgstellingen, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, enzoverder.

Bij de behandeling van concrete dossiers valt het Zoë elke keer weer op dat zeer vaak aspecten van fiscaal recht, van vennootschapsrecht en van strafrecht zich mee aandienen.  Zo heeft Zoë al zaken behandeld, waar concreet volgende aspecten zich mee aandienden: geschillen met de fiscus naar aanleiding van betaalde / ontvangen onderhoudsgelden, geschillen met de fiscus naar aanleiding van fraude gepleegd door één van de echtgenoten, discussies over successierechten, vennootschapsrechtelijke vragen die rijzen bij discussies naar aanleiding van relatiebreuken dan wel naar aanleiding van het openvallen van nalatenschappen, btw-problematieken die zich aandienen naar aanleiding van concrete contracten, problematieken van prijsbewimpeling, misdrijven zoals witwassen, valsheid in geschriften, misbruik van vennootschapsgoederen, diefstal, laster en eerroof en dergelijke meer. 

Zoals vermeld, vindt Zoë het cruciaal dat ook zulke aspecten van bij aanvang mee worden genomen in het private client-verhaal en niet stiefmoederlijk worden behandeld.  Op deze wijze wordt vermeden dat cliënten hier later nog de rekening van gepresenteerd krijgen.

Wat al deze concrete zaken betreft, heeft Zoë tijdens haar carrière al vele adviezen verstrekt, ingebrekestellingen opgesteld, dagvaardingen opgesteld om gerechtelijke procedures te initiëren en heeft zij een jarenlange rechtbankervaring, waardoor zij een uitgebreide pleitervaring heeft en zeer veel ervaring heeft met het uitschrijven van de schriftelijke argumenten tijdens zo’n procedure (conclusies genaamd).

 

Team

Zoë behoort mee tot de kern van volgende vakgroepen: PRIVATE en ESTATE.

Daarnaast behoort zij ook mee tot volgende vakgroepen: CORPORATE, CRIMINAL en TAX voor die specifieke vragen en problematieken die zich bij de private en estate vakgroepen aandienen.

Bovendien heeft het kantoor een internationaal netwerk, waarop steeds een beroep kan worden gedaan, indien de problematiek die zich aandient grensoverschrijdend is.  Geen overbodige luxe, daar dit specifiek bij contracten vaak voorkomt.

 

Publicaties en seminaries

Publicaties:

  • Zoë heeft de juridische review verzorgd van volgend boek: CHIAU, B., Trouwen of samenwonen? Kalmthout, Pelckmans Uitgevers, 2022, 256 p.
  • Ze is tevens Co-auteur van  "Tien hete hangijzers uit de fiscale praktijk",  Die Keure, 2020.
  • Zoë is co-auteur van volgende tekst: "3 hulpmiddelen om doeltreffend een fiscale beoordeling door de belastingadministratie te betwisten zonder de lange gerechtelijke procedure te doorlopen", tekst geschreven en verspreid voor het congres Forum for the Future 2020

Seminaries:

Spreker op het live webinar georganiseerd door BAB Kortrijk ism IVAAN op 24 juni : "2020 Onderhoudsuitkeringen en samenlevingsvormen", samen met Mr. Dimitri Van Becelaere.

Spreker op het bijhorende opleidingsplatform Learn-On-Web (opgenomen in 2020):

Spreker op volgend live webinar van NCOI op 8 december 2020: het bezwaarschrift binnenstebuiten.  Samen met Mr. Jan Tuerlinckx verzorgde Zoë het eerste topic van dit seminarie, met name ‘wie kan er een bezwaar indienen?’.

 

Academische carrière

Zoë is sedert 2013 ingeschreven bij de balie. Oorspronkelijk was zij ingeschreven bij Balie Turnhout, later fusioneerde deze balie te samen met Balie Antwerpen en Balie Mechelen tot Balie Provincie Antwerpen.

Zoë heeft op 19 en 20 mei 2022 deelgenomen aan de Masterclass Family Dynamics in Business – De rol van sociale mechanismes en systemen in bedrijfsfamilies, georganiseerd door Veerle Wullaert, bestuurder van Family Dynamics in Business BV.

Om zich meer diepgaand te bekwamen in de Franse taal heeft Zoë een taalopleiding Frans bij The Berlitz Schools of Languages of Benelux NV gevolgd.  Op 15 maart 2022 ontving zij het certificaat ‘Berlitz français au niveau 3’.

Zoë behaalde een Master in de Rechten aan de KU Leuven, alwaar zij met onderscheiding is afgestudeerd in 2013. Zij opteerde tijdens deze opleiding voor een major strafrecht en een minor fiscaal recht.

zoe.vanhese@tuerlinckx.eu