Stéphanie Cassimon

Vakgebieden

Stéphanie heeft de afgelopen jaren ervaring opgebouwd in geschillen met commerciële vennootschapsrechtelijke inslag en kan hierbij teren op haar kennis van het verbintenissenrecht, het vennootschapsrecht en het gerechtelijk recht. Haar ervaring in juridische geschillen faciliteert Stéphanie ook om bij het redigeren van oveereenkomsten te anticiperen op aspecten die in een juridische procedure doorslaggevend kunnen zijn.

Zij benadert haar dossiers steeds vanuit een adviserende en proactieve invalshoek, als met een procedurele en reactieve dynamiek.

Een snel reactief optreden is absoluut noodzakelijk wanneer het behoud van vermogensbestanddelen in het gedrang komt en Stéphanie handelt daar daar dan ook naar, dit steeds met de grootste zorg voor de belangen van haar cliënteel en met het nodige oog voor detail.

Ondanks haar procedurele bevlogenheid is zij de mening toegedaan dat in bepaalde dossiers een minnelijke oplossing verkieselijker is boven een mogelijke jarenlange en onvoorspelbare juridische strijd. Stéphanie houdt hierbij rekening met het menselijke aspect en psychologische tol die een langdurige procedure met zich kan meebrengen. In de minnelijke onderhandelingen die zij voert, gaat zij pragmatisch te werk teneinde een uitgebalanceerde oplossing te bereiken waarbij de cliënt vrede kan nemen met het bereikte compromis. Niettemin - voor zover een minnelijke oplossing onmogelijk blijkt - adieert zij zonder te aarzelen de (kortgeding) rechter en verdedigt zij de belangen van haar cliënt met vuur.

Concrete Zaken

Een aanzienlijk deel van de dossiers waarin Stéphanie zich met volle toewijding verdiept zijn dossiers waarin reeds een geschil is gerezen of zeer imminent dreigt te rijzen.  

Zij behartigde reeds verschillende echtscheidingsdossiers waarbij het privéleven en professionele activiteiten verweven waren en er zich zowel een scheiding op persoonlijk vlak als zakelijk gebied opdringt.  

Stéphanie stond ook verschillende cliënten bij in het kader van betwistingen rond nalatenschappen, waaronder ook nalatenschapsgeschillen met een strafrechtelijke inslag.  

Ook commerciële litiges die verschillende aspecten kunnen behelzen en waarbij kruisbestuiving tussen verschillende rechtsgebieden wordt verondersteld, worden opgevolgd door Stéphanie. Zo verdedigde zij reeds veelvuldig de belangen van personen die geconfronteerd werden met aansprakelijkheidsvordering, waaronder maar niet beperkt tot accountants, bestuurders en commissarissen van vennootschappen. Tevens dwong zij reeds veelvuldig de naleving van contractuele verbintenissen ten aanzien van cliënten op. Daarnaast komen ook regelmatig postacquisitiedossiers bij haar terecht. Recent stond zij overigens succesvol een cliënt bij die werd geconfronteerd met een vrijwaringsvordering naar aanleiding van de overdracht van een klantenportefeuille.  

Stephanie nam ook de belangen van een multinationale onderneming waar die werd geconfronteerd met een internationaal fraudesysteem opgezet door een van haar werknemers. Dankzij het uitgebreide internationale netwerk van Tuerlinckx Tax Lawyers kon er in verschillende jurisdicties kort op de bal gespeeld worden teneinde zo veel mogelijk van de verduisterde vermogensbestanddelen te recupereren. 

Tevens verdedigde Stéphanie een familiale vennootschap die werd geconfronteerd met uitvoeringshandelingen voor de persoonlijke schulden van een voormalig vennoot, alsook van een eigenaar van verschillende kunstwerken die dienden te worden teruggevorderd uit een tussengekomen faillissement.

Andere recente dossiers omvatten een meer proactieve functie zoals het redigeren van onder meer leningsovereenkomsten, borgstellingsovereenkomsten, algemene voorwaarden en dit zowel in het Nederlands, Frans en Engels of het adviseren bij een herstructurering van een familiale vennootschap en het privaat aangehouden vastgoedpatrimonium van de desbetreffende familie waarbij vaak wordt teruggegrepen naar het oprichten van een maatschap.

Team

Stéphanie maakt deel uit van het private client team.

Publicaties and seminaries 

Auteur van “Eerbiediging beroepsgeheim kan men ook achteraf nog afdwingen” (noot bij Antwerpen 7 september 2021), Fisc. Act. 2021/30, p. 1-5.

Auteur van “Consignatie in de VS – Distributeur failliet ?”, globe magazine Maart 2018, nr. 429, p. 28-29.

Hof van beroep fluit voortvarende fiscus terug, De Tijd, 10 november 2021.

Academische carrière

Stéphanie is werkzaam bij Tuerlinckx Tax Lawyers sinds 2021 en is ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen sinds 2019.

Sinds 2023 beschikt zij ook over het getuigschrift "Cassatie in strafzaken"waardoor zij de belangen van cliënten in strafrechtelijke procedures ook voor het Hof van Cassatie kan behartigen.

Zij behaalde in 2018 een Masters of Laws (LL.M.) aan Fordham University School of Law te New York en in 2016 een master rechten aan de Universiteit Antwerpen.

 

stephanie.cassimon@tuerlinckx.eu