Charlotte Lardenoit

Advocate Charlotte Lardenoit behaalde een Master in de Rechten (UA, 2010) en vervolgens een Master na Master Fiscaal Recht (UA, 2011, onderscheiding).

In 2011 werd zij advocate aan de Antwerpse Balie en startte ze bij Tuerlinckx Tax Lawyers waar ze zich specialiseerde in de fiscale procedure en ondernemingsfiscaliteit. Ze bouwde een grote expertise op in de TAX en CORPORATE aspecten van fiscaliteit.

Charlotte is vennoot bij Tuerlinckx Tax Lawyers.

Ondernemers worden sinds enkele jaren meer en meer geconfronteerd met controles. Met fiscale controles is het niet anders. Charlotte staat de belastingplichtigen bij in een fiscale procedure en beschermt hun rechten tegenover de fiscale administratie (zowel de Administratie voor Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit, kortweg A.O.I.F genoemd, alsook Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie, kortweg BBI genoemd, belast met de gestructureerde strijd tegen de fraude wat betreft alle belastingen waarvan de vestiging, de inning en de invordering zijn toevertrouwd aan de Federale Overheidsdienst Financiën.

Concreet staat zij de belastingplichtigen bij in hun contacten met de fiscus (ruling, bemiddeling, onderhandelingen tijdens controles en de taxatie, … ) en wordt getracht oplossingsgericht te werken. Tevens staat zij de belastingplichtige bij tijdens procedures, zowel bij administratieve als bij gerechtelijke geschillen in alle belastingen. Charlotte Lardenoit heeft een rijke ervaring wat betreft alle facetten van materieel belastingrecht inzake directe belastingen: personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-rijksinwoners, en de btw-procedure.

Charlotte heeft daarbij een bijzondere expertise opgebouwd voor wat betreft de internationale aspecten tijdens een fiscale procedure die steeds vaker aan bod komen in ons Europees landschap (dubbelbelastingverdragen,…).

Charlotte is ook de motor achter het opleidingsinstituut Tuerlinckx Academy en geeft voordrachten over actuele fiscale hangijzers en de formele belastingprocedure, zoals de termijnen bij een controle, en de vestiging en betwisting van een belastingaanslag.

Zij heeft een bijzondere expertise opgebouwd in de diverse discussiepunten betreffende onderzoekshandelingen door de fiscus en de bewijsverdeling en bewijslast van de administratie en de belastingplichtige. Dit altijd afgetoetst aan het respect voor onze burgerrechten.

Charlotte werkte ook mee aan het opstellen van het examen Fiscale Procedure bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB). Ze heeft in kranten en tijdschriften heel wat artikels over fiscaliteit op haar naam.

charlotte.lardenoit@tuerlinckx.eu