Als u woont in een huis van de vennootschap, dien dan onmiddellijk bezwaar in!

Het is u ongetwijfeld al opgevallen. Indien u als zaakvoerder gratis mag wonen in een onroerend goed van uw vennootschap, betaalt u hiervoor belastingen wegens het verkrijgen van een voordeel van alle aard. Omdat de terbeschikkingstelling van een gratis woonst geen geldelijke verloning is, moet de waarde daarvan worden vastgesteld ter bepaling van de belastbare grondslag. Het Wetboek Inkomstenbelastingen voorziet dat die grondslag moet worden bepaald op de werkelijke waarde en dan nog in hoofde van de belastingplichtige. Het is maar indien die werkelijke waarde niet eenduidig vastgesteld kan worden dat de Koning bevoegd is om die voordelen forfaitair te waarderen. Deze waarderingen hebben in het verleden reeds kwaad bloed gezet bij belastingplichtigen. Naar mening van de belastingplichtigen zijn deze voordelen vaak veel hoger dan de werkelijke waarde.

Voor de terbeschikkingstelling van de gratis woonst moet een forfaitaire waardering worden gehanteerd. De berekening gebeurt op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning. Maar om een onbegrijpelijke reden wordt er een onderscheid gemaakt tussen een woning die door een rechtspersoon (bijvoorbeeld een vennootschap) of door een natuurlijke persoon ter beschikking wordt gesteld. In eerste geval bedraagt de waarde van het voordeel 3,8 keer meer.

De fiscus vindt dit normaal aangezien zaakvoerders zich toch in een positie bevinden om zichzelf de kosteloze beschikking van een luxueuze woning toe te kennen.

Jarenlang hebben belastingplichtigen hun frustratie geuit over de ongelijke en discriminatoire berekening van het voordeel van alle aard voor de gratis woonst. En zij worden hierin gevolgd. Na een lange procedureslag bevestigde recent het Hof van Beroep te Gent dat het voordeel van alle aard voor gratis woonst moet worden berekend volgens de algemene gunstigere regeling waardoor het voordeel van alle aard voor gratis woonst nu evenveel bedraagt, ongeacht of de terbeschikkingstelling gebeurt door een natuurlijke persoon of een vennootschap.

Indien u in 2016 kon genieten van een gratis woonst van uw vennootschap, betaalde u voor het jaar 2016 een teveel aan belasting. Een belasting die u nu kan aanvechten door een gemotiveerd bezwaar in te dienen tegen de belastingaanslag. Uw bezwaar luidt dan dat het voordeel van alle aard moet worden berekend volgens de algemene gunstigere formule, zijnde het geïndexeerd kadastraal inkomen vermenigvuldigd met 100/60. Let op. De bezwaartermijn verstrijkt na 6 maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Haast u dus om dit voor inkomstenjaar 2016, aanslagjaar 2017 na te kijken. En ook voor inkomstenjaar 2017, aanslagjaar 2018, waarvoor u in de zomer of de nazomer een belastingaangifte moet indienen, kan u deze belasting recupereren.

Published under