Wijzigingen omtrent de strafrechtelijke vervolging van fiscale misdrijven

01 oktober 2019
Webcast

De wet van 05/05/2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken (B.S. 24/05/2019) wijzigt fundamenteel de aanpak van de strafrechtelijke vervolging van fiscale misdrijven.

Tijdens de webcast wordt er ingegaan op de nieuwe integratie van het administratieve luik in de strafprocedure en de aanrekening van de door de fiscale administratie opgelegde sancties bij het bepalen van de strafmaat.

De wetgeving met betrekking tot het zogenaamde una via-overleg dat sinds 2012 bestaat wordt aangepast om doeltreffender zaken te behandelen via de administratieve weg.  Voortaan  zal dit worden voor “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd”.

Naar aanleiding van de geëvolueerde Europese rechtspraak inzake het non bis in idem beginsel, heeft de wetgever  voortaan uitdrukkelijk voorzien dat administratieve fiscale sancties en strafrechtelijke sancties gecumuleerd kunnen worden in bepaalde gevallen.  In deze gevallen zal er geen sprake zijn van dubbele bestraffing.

De fiscale administratie zal voortaan ook als tussenkomende derde actief betrokken worden in de strafzaak.  De strafrechter zal dan weer moeten beschikken over de nodige fiscale kennis, aangezien hij zich zal moeten uitspreken over de fiscale schuld.

Concreet worden volgende elementen in detail behandeld:

  • Invloed van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake het non bis in idem beginsel;
  • Toelichting van het integratieprincipe en aanrekeningsprincipe
  • Tussenkomst van de strafrechter bij het bepalen van de verschuldigde belasting
  • Het zogenaamde una via overleg tussen Openbaar Ministerie en de fiscale administratie
  • Invulling van het begrip ernstige fiscale fraude
  • Het  verplicht karakter van de melding door fiscale ambtenaren bij het Openbaar Ministerie
  • Wijziging inzake de verbeurdverklaring en derdenbeslag
  • Wijziging inzake de burgerlijke partijstelling van de fiscale administratie
  • De wijzigingen met betrekking tot de minnelijke schikking in strafzaken

Locatie

Dit seminarie is een webcast en zal doorgaan van 10u00-12u00.

Inschrijven

Inschrijven kan u binnenkort via de website van KennisAteliers.