Hieronder vindt u een overzicht van de diverse fiscale en sociale maatregelen die de verschillende Belgische overheden ten gevolge van de coronacrisis hebben aangenomen. Deze lijst is een dynamisch gegeven en wordt dagelijks bijgewerkt. Ondanks onze beste inspanningen om u een volledig overzicht te bezorgen is het mogelijk dat niet alle maatregelen die op u van toepassing zijn, opgenomen zijn.

Neem gerust contact op met het kantoor voor gepersonaliseerd advies m.b.t. tot uw rechtspositie.

Inhoudstafel
 

I.    Fiscale en sociale maatregelen

1.1     Federaal

1.1.1   Afbetalingsplannen, kwijtscheldingen boetes niet-betaling en vrijstelling van nalatigheidsintrest in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, BTW en bedrijfsvoorheffing.
1.1.2   Fiscale waardevermindering op handelsvorderingen omwille van de corona-crisis
1.1.3    Regelingen voor grensarbeiders en grenscontroles 

Lees ook: Goede afspraken, maken goede vrienden ook inzake fiscaliteit grensoverschrijdende werknemers

1.1.4   Apothekers en medische sector vrijgesteld van accijnzen op productie en opslag van ontsmettingsmiddelen
1.1.5    Niet-essentiële fiscale controles ter plaatse worden uitgesteld
1.1.6   Uitstel aangiftes en betalingen in verschillende belastingen
1.1.7  Schenking van hulpgoederen aan ziekenhuizen en zorgverleners
1.1.8   Versnelde teruggave BTW voor indieners van maandaangiften
1.1.9   Aanpassing van de voordelen van voorafbetalingen
1.1.10   Belastingvrije thuiswerkvergoeding voor werknemers
1.1.11   Verlenging van de termijnen voor de tax shelter audiovisuele productie en podiumkunsten
1.1.12   Tijdelijke werkloosheid door overmacht
1.1.13   Afbetalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
1.1.14   Steunmaatregelen in het kader van de sociale bijdragen van zelfstandigen
1.1.15   Uitstel van RSZ-betalingen voor werkgevers
1.1.16   Bescherming tegen schuldeisers voor ondernemingen die door de crisis moeilijkheden ondervinden
1.1.17  Correcties op BTW-stelsel voor forfaitaire belastingplichtigen
1.1.18    Geen federale belasting op gewestelijke steunmaatregelen
1.1.19    Verlaging van de BTW op hulpgoederen naar 6%
1.1.20    Administratieve tolerantie voor vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid
1.1.21     Belastingvermindering voor schenking van medisch materiaal aan ziekenhuizen en van computers aan scholen
1.1.22    Aftrek van kosten verbonden aan de verkrijging van medisch materiaal dat werd geschonken in de strijd tegen COVID-19
 

1.2    Gewestelijke maatregelen

1.2.1   Steunmaatregelen Vlaams Gewest
1.2.1.1    Uitstel van betaling van de onroerende voorheffing/verkeersbelasting en voor bedrijven
1.2.1.2   Tijdelijk geen belastingverhoging bij uitstel van indienen aangifte nalatenschap
1.2.1.3   Geen belastingverhoging in de registratiebelasting wanneer de registratietermijn niet is voldaan

Lees ook: Covid-19 en registratiebelastingen – een kakofonie, helaas geen symfonie

1.2.1.4   Soepelheid VLABEL bij het toestaan van afbetalingsplannen
1.2.1.5   Subsidie voor onthaalhouders
1.2.1.6   Vlaamse gemeenten krijgen een verlengde termijn om de opcentiemen op de onroerende voorheffing aan te passen
1.2.1.7  mogelijkheid om verminderde waarde beursgenoteerde aandelen aan te geven in erfbelasting
 
1.2.2    Maatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
1.2.2.1   Uitstel van betaling van onroerende voorheffing
1.2.2.2   Opschorting van betaling van de City Tax
1.2.2.3   Verlenging van termijnen voor voordelige registratierechten

Lees ook: Covid-19 en registratiebelastingen – een kakofonie, helaas geen symfonie

1.2.2.4    Brusselse 'hinderpremie'
1.2.2.5    Administratieve tolerantie inzake Brusselse  registratie- en successierechten

 

1.2.3   Maatregelen van het Waalse Gewest

Lees ook: Covid-19 en registratiebelastingen – een kakofonie, helaas geen symfonie

1.2.3.1   Tijdelijke en uitzonderlijke opschorting van regionale belastringregimes
1.2.3.2   Terugbetaling van 3/5e van de registratierechten bij wederverkoop van een onroerend goed aangekocht tot twee jaar terug
1.2.3.3   Uitzonderlijke belastingvermindering op de registratierechten voor de registratie van hypothecaire mandaten
1.2.3.4    Administratieve tolerantie inzake Waalse  registratie- en successierechten

 

1.3   Overige beslissingen

1.3.1   Provinciale en gemeentelijke maatregelen
1.3.2   Steunmaatregelen zijn geen verboden staatssteun – Europese Commissie
1.3.3   Steunmaatregelen voor kredietnemers vanuit de financiële sector
1.3.4   Versoepelde regels voor algemene vergaderingen

 

II.     Premies en steunmaatregelen

2.1   Hinderpremie Vlaams Gewest voor ondernemingen en zelfstandigen die moeten sluiten omwille van de corona-maatregelen

2.2   Compensatiepremie voor omzetdaling (Vlaams Gewest)

2.3   Overbruggingskrediet Vlaams Gewest voor ondernemingen, vrije beroepers en zelfstandigen

2.4   Overbruggingsrecht zelfstandigen in hoofdberoep

2.5   Overbruggingsrecht zelfstandigen in bijberoep

2.6   Kmo-groeisubsidie voor externe adviseurs (Vlaams Gewest)

2.7   Kwijtschelding water-, gas- en elektriciteitsfactuur voor tijdelijk werklozen (Vlaams Gewest)

2.8   Uitstel van betaling woonkredieten (federaal)

 

I.    Fiscale & sociale maatregelen

1.1    Federaal

1.1.1      Afbetalingsplannen, kwijtscheldingen boetes niet-betaling en vrijstelling van nalatigheidsintrest in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, BTW en bedrijfsvoorheffing.

De FOD financiën heeft steunmaatregelen ingevoerd voor elke onderneming (natuurlijk personen en rechtspersonen) die hinder ondervindt vanwege het virus.

De steunmaatregelen nemen de vorm aan van:

 • Een afbetalingsplan;
 • Vrijstelling van nalatigheidsintresten; en,
 • Kwijtschelding van boetes wegens nietbetaling.

Ze gelden voor volgende belastingen:

 • Bedrijfsvoorheffing;
 • Btw;
 • Personenbelasting;
 • Vennootschapsbelasting; en,
 • Rechtspersonenbelasting.

De onderneming moet deze steunmaatregelen aanvragen voor 30 juni 2020 door via e-mail of post een formulier beschikbaar op de website van de FOD financiën over te maken, op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht. De onderneming moet kunnen aantonen dat ze hinder ondervindt vanwege het virus (een daling van de omzet, een daling van bestellingen, moeilijkheden bij partnerondernemingen…)

Info
 

1.1.2      Fiscale waardevermindering op handelsvorderingen omwille van de corona-crisis

De administratie heeft een circulaire gepubliceerd die bevestigt dat waardeverminderingen op handelsvorderingen, die geboekt worden omwille van de betalingsmoeilijkheden van een schuldenaar die  rechtstreeks of onrechtstreeks getroffen is door de corona-virus-maatregelen ook fiscaal aanvaard wordt.

De belastingplichtige die zulke waardevermindering boekt moet nog steeds een formulier 204.3 invullen met identificatie van de schuldenaar en toelichting van de waardevermindering. De administratie deelt mee dat ze zich soepel zal opstellen.

Circulaire 2020/C/45 van 23 maart 2020
 

1.1.3      Regelingen voor grensarbeiders en grenscontroles

Lees ook: Goede afspraken, maken goede vrienden ook inzake fiscaliteit grensoverschrijdende werknemers

De FOD financiën heeft bevestigd dat  de dagen waarin Franse grensarbeiders door het virus van thuis uit werken niet meetellen voor de berekening van de 30-dagenregel uit het aanvullend protocol bij het Frans-Belgisch dubbelbelastingverdrag, aangezien dit telt als overmacht.

Dezelfde regeling werd getroffen voor Luxemburgse grensarbeiders.

 

De Nederlandse en Belgische overheden hebben een overeenkomst gesloten met betrekking tot werknemers die omwille van de coronacrisis van thuis werken. Deze werknemers blijven belastbaar in de staat waar ze voordien belastbaar waren, indien ze dit verkiezen. Ze moeten hiervoor een attest van de werkgever verkrijgen dat duidelijk stelt welke telewerkdagen gedwongen zijn.

Voor de situatie van werknemers die onder het dubbelbelastingverdrag België-Duitsland vallen, geldt een gelijkaardige regeling als degene die geldt voor Nederland-België.

Info (Frankrijk)
Info (Luxemburg) 
Info (iedere grensarbeider)
Info (Nederland)
Info (Duitsland)

Wegens het verbod op niet-essentiële reizen worden grenscontroles uitgeoefend.

Het ministerieel besluit van 23 maart 2020 verduidelijkt niet welke reizen essentieel zijn. Het Nationaal Crisiscentrum stelt dat volgende verplaatsingen essentieel, en dus toegelaten zijn:

 • Professionele reizen
 • Reizen in het kader van coouderschapsregelingen
 • Hulpverlening aan kwetsbare personen in het buitenland
 • Begrafenissen van familieleden

De overheid raadt aan om naast uw identiteitsdocumenten ook documenten mee te nemen die aantonen dat uw reis gerechtvaardigd is.

Meer informatie voor personen die de grens over moeten steken:

Info
 

1.1.4      Apothekers en medische sector vrijgesteld van accijnzen op productie en opslag van ontsmettingsmiddelen

Apothekers die geen erkend entrepothouder zijn of geen vergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken – medische sector hebben worden toch vrijgesteld van accijnzen op volgende handelingen:

 • Inslaan van ethylalcohol;
 • Produceren van ontsmettingsmiddelen waarbij ethylalcohol wordt gebruikt; en
 • Inslaan van gedenatureerde ethylalcohol voor het produceren van producten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn.

Hiertoe dienen de apothekers wel een register bij te houden van:

 • De ontvangen hoeveelheden ethanol;
 • De gedenatureerde hoeveelheden ethanol; en,
 • De verkochte, zelf geproduceerde hoeveelheden ontsmettingsmiddelen.

Info
 

1.1.5      Niet-essentiële fiscale controles ter plaatse worden uitgesteld

De FOD financiën stelt alle niet-essentiële en/of minder dringende controles ter plaatse uit. Slechts de controles ter plaatse die dienen om de financiële belangen van de Staat te beschermen, worden behouden.

Controles op afstand vinden nog steeds plaats.

Info
 

1.1.6      uitstel aangiftes en betalingen in verschillende belastingen

Voor verschillende belastingen wordt uitstel van betaling verleend en worden de aangiftetermijnen gewijzigd. Een overzicht:

Aangiftetermijnen in de BNI-ven, Ven.B. en RPB die oorspronkelijk een uiterste indieningsdatum van 16 maart 2020 t.e.m. 30 april 2020 hadden, worden verlengd tot 30 april 2020, middernacht. De aangiftetermijnen in personenbelasting blijft ongewijzigd.

De aangiftetermijn voor vennootschappen die hun balansdatum van 1 oktober 2019 t.e.m. 30 december 2019 hebben, wordt uitzonderlijk berekend volgens een termijn van 7 maanden vanaf de balansdatum, met uitstel tot de volgende werkdag indien de laatste dag om in te dienen in het weekend of op een wettelijk feestdag valt. Vennootschappen die hun algemene vergadering hebben uitgesteld volgens KB. nr. 4 van 9 april 2020 en daardoor de aangifte vennootschapsbelasting niet tijdig kunnen indienen, moeten uitstel vragen bij de teams beheer.

BTW, de maandelijkse btw-aangiftes voor februari en maart 2020 worden uitgesteld tot respectievelijk 6 april 2020 en 7 mei 2020. Voor ondernemingen die per kwartaal moeten aangeven wordt de aangiftetermijn voor het eerste kwartaal 2020 verlengd tot 7 mei 2020. Dezelfde data zijn ook van toepassing voor de intracommunautaire opgaven. Voor de jaarlijkse klantenlisting wordt de termijn uitgesteld naar 30 april 2020. Ondernemers die hun activiteiten hebben stopgezet hebben voor de klantenlisting tot het einde van de 4e maand na stopzetting van de btw-activiteiten.

BTW en bedrijfsvoorheffing, er wordt automatisch een uitstel van betaling van twee maanden zonder boetes en interesten toegekend voor de betalingen van de BTW en de bedrijfsvoorheffing. De betalingen over de maandaangiftes BTW februari en maart 2020, evenals de kwartaalaangifte moeten pas betaald zijn op 20 juni 2020. De betaling van de bedrijfsvoorheffing voor de maandelijkse aangifte februari 2020 wordt uitgesteld tot 13 mei 2020. De betaling van de bedrijfsvoorheffing voor de maandelijkse aangifte maart 2020 en de kwartaalaangifte voor het eerste kwartaal van 2020 worden beiden uitgesteld tot 15 juni 2020.

Op 14 april 2020 is bijkomend uitstel verleend voor de betalingen van de btw-aangiftes en de bedrijfsvoorheffing m.b.t. de maand april. Ook deze betalingstermijnen worden met twee maanden verlengd. 

PB en Ven.B, Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

Info

Info bijkomend uitstel bedrijfsvoorheffing en btw voor april 2020

Het uitstel van betaling- en aangiftetermijnen is ondertussen bij koninklijk besluit geregeld, zie:

Bijzondere-machtenbesluit nr.7 houdende bijkomende steunmaatregen
 

1.1.7      Schenking van hulpgoederen aan ziekenhuizen en zorgverleners

Op 24 maart 2020 heeft de FOD Financiën een circulaire gepubliceerd waarin bevestigd wordt dat belastingplichtigen die aan ziekenhuizen medische hulpgoederen schenken de input-BTW op die goederen kunnen aftrekken.

De circulaire voert een uitzondering in op het principe dat input-BTW slechts kan afgetrokken worden in zoverre dat de goederen of diensten gebruikt worden voor belastbare activiteiten.  De circulaire voert feitelijk een uitzondering op het principe van de onttrekking in.

Daarnaast bevestigd de circulaire eveneens dat de schenking geen (belastbaar) abnormaal voordeel zal uitmaken.

De uitzondering geldt voor de schenking van medische hulpmiddelen en beschermingsmiddelen voor zorgverstrekkers en patiënten. De schenking van geneesmiddelen valt niet onder de uitzondering.

Om van de schenking gebruik te kunnen maken moet de schenker de zorginstelling een document laten ondertekenen dat bevestigt dat de zorginstelling de goederen gratis heeft gekregen.

Met de circulaire nr. 2020/C/58 heeft de administratie de regeling zoals ze oorspronkelijk voorzien was uitgebreid.

De regeling inzake de BTW en afwezigheid van een belastbaar voordeel geldt nu voor schenkingen aan:

 1. Overheidsinstellingen en andere publiekrechtelijke instellingen die instaan voor de verdere verdeling van de hulpgoederen;
 2. Instellingen voor gezondheidszorg zoals bedoeld in de gecoördineerde wet van 10 juli 2008;
 3. De instellingen die diensten leveren als bedoeld in artikel 44, §2, 2° van het wetboek btw (bijvoorbeeld instellingen voor bejaardenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg);
 4. Instellingen die school- en universitair onderwijs verschaffen;
 5. Humanitaire hulporganisaties die bijstand verlenen aan personen getroffen door het coronavirus; en,
 6. Instellingen die op het tijdstip van schenking erkend zijn door de douane-administratie om hulpgoederen zonder btw en invoerrechten in België in te voeren op grond van besluit 2020/491 van de Europese Commissie van 3 april 2020.

In tegenstelling tot de circulaire van 24 maart 2020 is de vrijstelling niet langer voorzien voor ondernemingen die de hulpgoederen aankopen met het doel ze te schenken.

Info
 

1.1.8      Versnelde teruggave BTW voor indieners van maandaangiften

Iedere btw-plichtige die maandelijks aangifte doet kunnen met ingang vanaf 31 maart 2020 bij de FOD financiën een aanvraag doen om het BTW-krediet versneld te laten terugbetalen op hun rekening-courant. Dit heeft de FOD financiën op 29 maart beslist.

Om van de versnelde teruggave te kunnen genieten moet de belastingplichtige via Intervat zijn  aangifte indienen, met aanduiding van het vakje ‘aanvraag terugbetaling’ indienen. De termijn hiervoor is 3 april 2020 (aangifte februari 2020). De belastingplichtigen die hun aangifte februari reeds hebben ingediend kunnen tot en met 3 april 2020 een verbeterde aangifte indienen via Intervat om alsnog de versnelde teruggave aan te vragen.

Deze regeling geldt ook voor de belastingplichtigen die geen vergunning maandelijkse teruggave hebben en die niet als starter beschouwd worden. Voor het overige gelden de klassieke voorwaarden i.v.m. met de teruggave:

 • Het krediet bedraagt minstens 245 EUR;
 • Alle aangiftes voor het lopende kalenderjaar zijn ingediend;
 • De administratie beschikt over het rekeningnummer voor de teruggave; en,
 • Er bestaat geen verzet tegen de teruggave (zoals derdenbeslag of overdracht van schuldvordering).

De terugbetaling zal uiterlijk op 30 april 2020 verricht worden.

 

1.1.9      Aanpassing van de voordelen van voorafbetalingen

Vennootschappen en zelfstandigen die omwille van de pandemie kampen met liquiditeitsproblemen hoeven daarvoor niet fiscaal gestraft te worden. Om tot dit doel te komen heeft de FOD financiën een mededeling gepubliceerd waarin ze bevestigd dat de percentages van de voorafbetalingen voor het tweede en derde kwartaal opgetrokken worden.

Omdat de maatregel voorzien is voor ondernemingen met liquiditeitsproblemen geldt ze niet voor bedrijven die een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doorvoeren. Bedrijven die tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 dividenden toekennen of betalen komen evenmin in aanmerking. De aangepaste percentages worden ook niet toegepast voor natuurlijke personen die hierdoor meer bonificatie zouden kunnen verkrijgen.

De percentages worden als volgt aangepast:

De percentages van de belastingvermeerderingen wegens ontoereikende voorafbetalingen blijven ongewijzigd, net zoals da vervaldata van de voorafbetalingen.

Info
Update 20 mei 2020: deze regeling is intussen bekrachtigd bij wet.
 

1.1.10    Belastingvrije thuiswerkvergoeding voor werknemers.

Werkgevers kunnen hun personeel een belastingvrije vergoeding voor thuiswerk betalen ten belope van 126,94 euro/maand. De rulingdienst heeft hiervoor een standaardaanvraag te beschikking gesteld.

Info
 

1.1.11    Verlenging van de termijnen voor de tax shelter audiovisuele productie en podiumkunsten

Productiehuizen die binnen het kader van de tax shelter voor audiovisuele productie en podiumkunsten opereren, krijgen extra tijd om de investeringen die ze hebben opgehaald te spenderen.

Voor de podiumkunsten wordt de termijn van 24 maanden verlengd met 6 maanden.

Voor de audiovisuele sector wordt de termijn van 18 maanden (24 maanden voor animatie) eveneens verlengd met 6 maanden.

De productiehuizen moeten evenwel kunnen aantonen dat ze rechtstreekse schade hebben ondervonden ten gevolge van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Info
Update 20 mei 2020: deze regeling is ondertussen uitgebreid en bekrachtigd bij wet.
 

1.1.12    Tijdelijke werkloosheid door overmacht

Werkgevers kunnen bij de RVA een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid door overmacht. De werknemers van de onderneming hebben dan recht op een werkloosheidsuitkering. Bovendien is de onderneming verplicht van het stelsel gebruik te maken om in aanmerking te kunnen komen als ‘onderneming in moeilijkheden’ voor andere steunmaatregelen.

De uitkering die de werknemers ontvangen is tot juni 2020 opgetrokken van 60% naar 70% van het begrensd gemiddeld loon, met een maximum van 2.754 EUR per maand.

Info
 

1.1.13    Afbetalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen.

COVID-19 wordt door de RSZ aanvaard als een factor die aanleiding kan geven tot het toestaan van een afbetalingsplan in het kader van de werkgeversbijdragen.

De werkgevers die hiervan gebruik willen maken dienen een aanvraag te doen bij de RSZ.

Info
 

1.1.14    Steunmaatregelen in het kader van de sociale bijdragen van zelfstandigen

Zelfstandigen die hun inkomen zien kelderen en daardoor niet in staat zijn om hun sociale bijdragen te betalen kunnen eveneens beroep doen op steunmaatregelen m.b.t. de bijdragen.

Ze kunnen:

 • Uitstel van betaling voor een periode van een jaar aanvragen, zonder verhoging en zonder invloed op uitkeringen;
 • De verhogingen voor laattijdige betaling van de bijdragen voor het eerste kwartaal van 2020 worden van rechtswege geschrapt. De zelfstandige moet hier geen aanvraag toe doen.
 • Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten kunnen een vrijstelling van de bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 aanvragen.

Raadpleeg zeker het ondernemingsloket waar u bent bij aangesloten voor meer gedetailleerde informatie.
 

1.1.15    Uitstel van RSZ-betalingen voor werkgevers.

De betalingen aan de RSZ worden uitgesteld van 20 maart 2020 tot 15 december 2020.

Voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten wordt dit uitstel automatisch toegekend. Ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten kunnen een aangifte doen om het uitstel te verkrijgen.

Het gaat om de  volgende betalingen:

 • de nog te betalen wijzigingen der bijdragen;
 • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
 • het derde voorschot voor het 1e kwartaal (te betalen op 05/04/2020);
 • het saldo van het 1e kwartaal (te betalen op 30/04/2020);
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie dat aan de werkgevers wordt verstuurd vanaf 01/04/2020 en vóór 30/04/2020 betaald moet worden;
 • de voorschotten voor het 2e kwartaal (te betalen op 05/05, 05/06 en 05/07/2020);
 • het saldo van het 2e kwartaal (te betalen op 31/07/2020).

Info en aangifte
 

1.1.16    Bescherming tegen schuldeisers voor ondernemingen die door de crisis moeilijkheden ondervinden correcties op BTW-stelsel voor forfaitaire belastingplichtigen

Bij Koninklijk Besluit van 24 april 2020 zijn verschillende tijdelijke beschermingsmaatregelen ingevoerd ten voordele van ondernemingen die door de corona-crisis betalingsmoeilijkheden ondervinden.

De ondernemingen waarvan de continuïteit omwille van de crisis op het spel staat en die op 18 maart 2020 niet reeds in staking van betaling waren, genieten van:

 • Een verbod op bewarend en uitvoerend beslag;
 • Een verbod op gedwongen faillissementen, gedwongen ontbindingen, gedwongen overdrachten onder gerechtelijk gezag; en,
 • Een verbod op eenzijdige of gerechtelijke ontbinding van andere dan arbeidsovereenkomsten.

Deze maatregelen gelden van 24 april 2020 t.e.m. 17 mei 2020, welke periode bij Koninklijk Besluit kan verlengd worden. Deze bescherming moet overigens niet worden aangevraagd, maar geldt van rechtswege.

De schuldeiser die van mening is dat zijn schuldenaar niet door de maatregelen is geviseerd, kan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank verzoeken een beslissing hieromtrent te nemen. Deze vordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kortgeding. De voorzitter kan de bescherming bevestigen of (gedeeltelijk) opheffen.

Iedere schuldenaar is nog steeds verplicht om schulden die reeds opeisbaar zijn te voldoen. Het is de schuldeiser wel toegestaan om zich te beroepen op verbintenisrechtelijke sancties zoals daar zijn de schuldvergelijking, het retentierecht en de exceptie van niet-uitvoering.

Vrijwillig faillissement of reorganisatie is nog steeds mogelijk.

Info
 

1.1.17    Correcties op BTW-stelsel voor forfaitaire belastingplichtigen

Voor enkele categorieën btw-plichtigen die onder forfaitaire stelsels vallen wordt rekening gehouden met de gevolgen van de coronacrisis.

Er wordt enerzijds rekening gehouden met ondernemingen die hun voorraad etenswaren niet kunnen verkopen of moesten vernietiging wegens bederf, anderzijds wordt er rekening gehouden met verminderde dienstverlening.

De belastingplichtigen die een inventaris niet-verkochte of vernietigde goederen kunnen opmaken ter correctie van de omzet zijn:

 • Slagers, bakkers en kleinhandelaars in zuivelproducten die gewoonlijk slechts verkopen op openbare markten en geen vaste winkel uitbaten;
 • Consumptie-ijsbereiders, frituuruitbaters en foornijveraars die tijdens de crisis niet kunnen blijven verkopen; en,
 • Caféhouders die als gevolg van de verplichte sluiting bederfbare goederen hebben moeten vernietigen.

De belastingplichtigen hierboven opgesomd hebben de mogelijkheid om voor het eerste kwartaal van 2020 een inventaris op te stellen van de niet-verkochte en vernietigde goederen, met per koopwarengroep vermelding van de nummer en datum van de factuur, de aard van de goederen en de hoeveelheid en inkoopprijs van de goederen.

Deze inventaris wordt dan in mindering gebracht van de forfaitaire basis voor het eerste kwartaal van 2020.

Deze regeling is niet van toepassing voor belastingplichtigen die reeds gewoonlijk een inventaris bijhouden of die toch in staat waren goederen te verkopen.

Bovendien wordt voor kappers en foornijveraars het aantal typediensten dat in aanmerking genomen wordt voor de berekening van de forfaitaire omzet verminderd.

Info

 

1.1.18    Geen federale belasting op gewestelijke steunmaatregelen

Het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijke gewest hebben eveneens fiscale maatregelen genomen om de impact van de coronacrisis te verzachten. De federale overheid heeft bevestigd dat ze geen belasting zal heffen op de gewestelijke steunmaatregelen.

Info

Update 20 mei 2020: deze regeling is intussen bekrachtigd bij wet.
 

1.1.19    Verlaging van de BTW op hulpgoederen naar 6%

In navolging van de beslissingen van de ministerraad van 2 mei is het tarief op leveringen, intracommunautaire verwerving en invoer van mondmaskers en hydroalcoholische gels in de periode van 4 mei tot en met 31 december 2020 verlaagd tot 6%.

De mondmaskers die in aanmerking komen zijn met GN-code aangeduid in het KB van 4 mei 2020.

Wij hebben ondertussen reeds melding gekregen van apothekers die mondmaskers en alcoholgels nog steeds verkopen met de rechtvaardiging dat ze deze zelf hebben ingekocht tegen het vorige tarief van 21%. Het feit dat deze goederen zijn ingekocht tegen 21% heef echter geen weerslag op het recht op aftrek van de apotheek. De consument moet slechts 6% btw betalen op aankopen van mondmaskers en alcoholgels vanaf 4 mei.

Koninklijk besluit van 4 mei 2020
Update 20 mei 2020: het koninklijk besluit van 4 mei 2020 is ondertussen bij wet bekrachtigd.
 

1.1.20    Administratieve tolerantie voor vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid

De administratie aanvaardt dat ondernemingen die vóór de coronacrisis gebruik konden maken van de vrijstelling van de doorstortingsverplichting van de bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid, en die daar de overheidsmaatregelen  tijdelijke een afwijkende regeling invoeren, van de vrijstelling gebruik mogen blijven maken. Deze tolerantie geldt voor de gehele periode waarin de coronamaatregelen van kracht zijn.


1.1.21    Belastingvermindering voor schenking van medisch materiaal aan ziekenhuizen en van computers aan scholen

Het wetsontwerp van woensdag 20 mei 2020 voorziet in een wijziging die artikel 14533 toepasselijk stelt op de schenkingen van medische goederen die worden gebruikt in de strijd tegen de pandemie.

Hierdoor zullen dergelijke schenkingen recht geven op een belastingvermindering, onder gelijkaardige voorwaarden als de vermindering voor giften in geld aan erkende instellingen.

De voorwaarden voor de voorziene regeling zijn:

 1. De schenker mag geen natuurlijk persoon zijn;
 2. De begiftigde is een universitair ziekenhuis, een stichting, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een ziekenhuis beheerd door zulk centrum of het rode kruis België;
 3. De schenking in natura vindt plaats tussen 1 maart 2020 en 1 juli 2020;
 4. De geschonken goederen zijn medische materialen of nuttige producten in het kader van de strijd tegen de coronacrisis en worden zodanig ook erkend door de begiftigde;
 5. De geschonken goederen zijn niet verkregen of tot stand gebracht in het kader van de professionele activiteit van de belastingplichtige waarmee hij omzet of winst maakt;
 6. De belastingvermindering wordt begroot op de werkelijke waarde in hoofde van de schenker op basis van een factuur. Bij gebreke van factuur voorziet het wetsontwerp in een forfaitaire regeling (bv. één wegwerpbaar mondmasker geeft recht op een belastingvermindering van 1 EUR etc…); en,
 7. De begiftigde reikt twee formulieren uit: één aan de schenker en één aan de belastingadministratie.

Dezelfde regeling wordt mutatis mutandis voorzien voor de schenking van computers aan scholen.

Link naar het wetsontwerp
 

1.1.22      Aftrek van kosten verbonden aan de verkrijging van medisch materiaal dat werd geschonken in de strijd tegen COVID-19

Op grond van artikel 49 WIB is een kost pas van de belastbare grondslag aftrekbaar wanneer ze gemaakt is om belastbare inkomsten te verkrijgen, hetgeen per definitie niet aan de orde is in geval van een schenking. Integendeel, de onderneming die liberaliteiten verleend loopt het risico om belast te worden op grond van een verleend abnormaal en goedgunstig voordeel uit artikel 26 WIB.

Deze maatregel - voorzien in het wetsontwerp dd. 20 mei 2020 - voorziet in een tijdelijke afwijking van het principe van artikel 49 WIB. Er wordt toegestaan dat de kosten voor verkrijging van medisch materiaal dat werd geschonken in de strijd tegen corona, aftrekbaar zijn. Bovendien bevestigt het wetsvoorstel dat de schenking op zich niet als abnormaal en goedgunstig voordeel belast zullen worden.  

Evenwel zijn er ook aan deze maatregel voorwaarden verbonden:

 1. De schenker moet zijn vermeld op de limitatieve lijst uit het wetsvoorstel. Het gaat onder andere om gezondheidszorginstellingen, instellingen voor bejaardenverzorging, crèches, mindervalideverzorgingsinstellingen etc.… ;
 2. De schenkingen moeten hebben plaatsgevonden tussen 1 maart 2020 en 31 juli 2020; en,
 3. De geschonken goederen zijn enerzijds medische apparatuur zoals vermeld in het koninklijk besluit van 18 maart 1999 of anderzijds beschermingsmiddelen zoals mondmaskers en handschoenen.

Link naar het wetsontwerp

1.2    Gewestelijke maatregelen

1.2.1      Steunmaatregelen Vlaams Gewest
1.2.1.1  Uitstel van betaling van de onroerende voorheffing/verkeersbelasting en voor bedrijven.

Het Vlaams gewest heeft besloten de aanslagbiljetten in de onroerende voorheffing pas vanaf september uit te sturen. De aanslagbiljetten in de verkeersbelasting die nog uitgezonden moeten worden zullen een betalingstermijn van zes maanden vermelden. De belastingplichtige die reeds een aanslagbiljet in de verkeersbelasting ontvangen heeft mag vier maanden bij de betalingstermijn bijtellen.

Info
 

1.2.1.2  Tijdelijk geen belastingverhoging bij uitstel van indienen aangifte nalatenschap

Vlabel heeft beslist dat de belastingplichtigen, die een aangifte nalatenschap moeten indienen in de periode waarin de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus gelden, hiervoor een verlengde termijn krijgen. De verlenging is zonder aanvraag, en geldt tot 2 maanden na het einde van de corona-maatregelen. 

Info

 

1.2.1.3  Geen belastingverhoging in de registratiebelasting wanneer de registratietermijn niet is voldaan.

Er wordt geen belastingverhoging opgelegd als de termijn overschreden wordt waarbinnen een akte of geschrift ter registratie aangeboden moet worden. De termijn wordt automatisch verlengd als de verstrengde maatregelen langer van kracht blijven.

Info
 

1.2.1.4  Soepelheid VLABEL bij het toestaan van afbetalingsplannen.

VLABEL heeft aangekondigd zich soepel te zullen opstellen in het beoordelen van aangevraagde afbetalingsplannen.

Info
 

1.2.1.5  Subsidie voor onthaalhouders

Veel kinderen mogen of kunnen nu niet naar de kinderopvang komen. Om te vermijden dat de ouders of de kinderopvang de financiële kost van deze afwezigheidsdagen moeten dragen heeft de Vlaamse regering een subsidie voorzien om de impact van het COVID-19 virus op de kinderopvang te milderen.

De subsidie wordt onder voorwaarde toegekend aan organisatoren van kinderopvang die werken met kinderbegeleiders die in het sociaal statuut van onthaalhouders zijn aangesloten. Om de subsidie te verkrijgen, moet de organisator van de kinderopvang  onder andere de kinderbegeleiders een vergoeding uitbetalen per volledige afwezigheidsdag in de kinderopvanglocatie. Bovendien moet de kinderopvang nog steeds georganiseerd worden voor gezinnen waarvan minstens één van de ouders werkzaam is in de cruciale sectoren en essentiële diensten.

De FOD financiën heeft ondertussen bevestigd dat de vergoeding die de onthaalouders ontvangen voor afwezigheidsdagen uitzonderlijk niet als beroepsinkomen zal beschouwd worden.

Circulaire 2020/C/49 over de financiële tegemoetkoming in het kader van COVID-19 aan de aangesloten onthaalouders 

Info (besluit Vlaamse regering)
 

1.2.1.6  Vlaamse gemeenten krijgen een verlengde termijn om de opcentiemen op de onroerende voorheffing aan te passen

De Vlaamse regering geeft de gemeenten de mogelijkheid om de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 bij te stellen tot en met 20 mei 2020. Door deze regeling hebben de gemeentes in Vlaanderen een bijkomende fiscale mogelijkheid om de impact van het coronavirus te milderen.

Info

 

1.2.1.7  mogelijkheid om verminderde waarde beursgenoteerde aandelen aan te geven in erfbelasting

 

Bij het aangeven van beurgenoteerde aandelen in de erfbelasting kan de belastingplichtige kiezen voor de waarde van de aandelen op datum van het overlijden, één maand na het overlijden of twee maanden na het overleden.

Vanwege de impact van de coronapandemie op de beurskoers heeft de Vlaamse overheid tijdelijk voorzien in een vierde mogelijke waarderingsdatum : drie maanden na het overlijden.

Deze maatregel is van toepassing op het overlijden dat is vastgesteld:

 • Tussen 13 november 2019 en 30 september 2020 indien het overlijden plaatsvond in België;
 • Tussen 13 oktober 2019 en 30 september 2020 indien het overlijden plaatsvond in de EER; en,
 • Tussen 13 september 2019 en 30 september 2020, indien het overlijden plaatsvond buiten de EER.

Belastingplichtigen die voor deze maatregel in aanmerking komen maar reeds aangifte hebben ingediend kunnen een nieuwe aangifte indienen.

Info
 

1.2.2      Maatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
1.2.2.1  Uitstel van betaling van onroerende voorheffing.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft besloten de betalingstermijn in de onroerende voorheffing voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk gewest met twee maanden te verlengen. Deze verlenging wordt van rechtswege toegekend, dus zonder dat een aanvraag daartoe vereist is. De belastingstermijn wordt met twee maanden verlengd. De belastingplichtige heeft dus vier maanden vanaf ontvangst van het aanslagbiljet om de onroerende voorheffing te voldoen.

Op 29 april 2020 is deze maatregel in het Belgisch staatsblad verschenen.

Info 
Bijzonder machtenbesluit dd. 23 april 2020
 

1.2.2.2  Opschorting van betaling van de City Tax.

Het Brussels Hoofdstedelijk schort de inning van de belasting voor uitbaters van toeristische verblijven, de City tax,  op gedurende het eerste semester van 2020.

Deze maatregel is op 29 april 2020 in het Belgische Staatsblad verschenen.

Info
Bijzonder machtenbesluit dd. 23 april 2020
 

1.2.2.3  Verlenging van termijnen voor voordelige registratierechten

De termijn om zich in een Brusselse gemeente in te schrijven om van de korting op de registratierechten bij aankoop van een woning in het Brussels gewest te kunnen genieten is met drie maanden verlengd.

Hetzelfde geldt voor de termijn voor recuperatie van de registratierechten bij wederverkoop van de woning binnen twee jaar.

De gewestelijke registratierechten voor vestiging van een hypotheek worden gedurende de crisis niet geïnd.

Info (website van Brussels minister van financiën Sven Gatz)

Info (FOD financiën)

 

1.2.2.4    Brusselse 'hinderpremie'

Ondernemingen die in Brussel gevestigd zijn en getroffen zijn door de federale maatregelen ingevolge de pandemie kunnen een éénmalige premie van 4.000 EUR aanvragen bij de gewestelijke overheidsdienst economie en werkgelegenheid.

Om in aanmerking moet de onderneming aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Niet over meer dan 50 VTE werknemers beschikken;
 • Een activiteit uitoefenen die is opgenomen in de bijlage van ofwel het bijzondere machtenbesluit van 7 april 2020, ofwel van het bijzondere machtenbesluit van 23 april 2020 (zie link hieronder);
 • Over een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikken, er economische activiteit uitoefenen en er beschikken over menselijke middelen en goederen die specifiek voor de onderneming bestemd zijn.

Falende ondernemingen en ondernemingen die de wet niet naleven worden uitgesloten van de premie of worden desgevallend opgelegd deze terug te betalen.

Info (bijzonder machtenbesluit van 7 april 2020)
Bijzonder machtenbesluit van 23 april 2020
 

1.2.2.5    Administratieve tolerantie inzake Brusselse  registratie- en successierechten

De FOD financiën, die instaat voor de inning en invordering van de Waalse en Brusselse successie- en registratierechten, heeft een administratieve tolerantie ingevoerd waarbij de aangifte- en betalingstermijn voor de Waalse registratie- en successierechten worden uitgebreid.

Inzake de successierechten geldt dat de aangifte en betalingstermijnen voor maximaal vier maanden verlengd worden op voorwaarde dat de oorspronkelijke termijn vervalt in de periode vanaf 16 maart t.e.m. 30 juni 2020.

Er kunnen dus geen boetes worden opgelegd of nalatigheidsintresten aangerekend worden op sommen die niet zijn aangegeven of betaald in de oorspronkelijke termijnen, onder de voorwaarde hierboven beschreven.

Voor de Brusselse registratierechten geldt een gelijkaardige tijdelijke regeling. Op voorwaarde dat de oorspronkelijke termijn om een akte ter registratie aan de administratie aan te bieden vervalt in de periode van 16 maart t.e.m. 30 juni, wordt deze met maximum 4 maanden verlengd. De tolerantie geldt voor akten die verplicht aan registratie onderworpen zijn, maar niet voor notariële akten.

Info (successierechten)

Info (registratierechten)
 

1.2.3      Maatregelen van het Waalse Gewest
1.2.3.1  Tijdelijke en uitzonderlijke opschorting van regionale belastringregimes.

De Waalse fiscale overheidsdienst heeft enkele maatregelen meegedeeld die ze zal in acht nemen vanwege de coronacrisis. Zo zal voor de belastingen die onder de bevoegdheid van het Waalse Gewest vallen (de verkeersbelasting, de belasting op spelen en weddenschappen, de belasting op automaten e.d.m.):

 • Uitstel van betaling verleend worden gedurende de crisis.
 • De termijn om bezwaar in te dienen en de uitvoering van negatieve administratieve beslissingen opgeschort worden. Positieve beslissingen worden nog wel uitgevoerd.
 • Uitvoerende maatregelen die reeds voor de crisis hun aanvang hebben genomen versoepeld worden toegepast door de gerechtsdeurwaarders en beheerders van afbetalingsplannen.
 • Geplande fysieke controles afgelast worden.
 • Administratieve boeten op de kilometerheffing gematigd worden

Info
 

1.2.3.2  Terugbetaling van 3/5e van de registratierechten bij wederverkoop van een onroerend goed aangekocht tot twee jaar terug.

Op 27 maart 2020 heeft de Waalse regering beslist dat eenieder die een onroerend goed heeft gekocht in de afgelopen twee jaar en die goed verkoopt tijdens de crisis, een aanvraag kan indienen om 3/5e van de betaalde registratierechten terugbetaald te krijgen.

Info
 

1.2.3.3  Uitzonderlijke belastingvermindering op de registratierechten voor de registratie van hypothecaire mandaten.

Het Waals gewest heeft besloten tijdelijks de registratierechten voor de registratie van hypothecaire mandaten op 0% te zetten. Op die manier wordt voorkomen dat de bankensector nu massaal hypothecaire mandaten gaat omzetting in hypotheken met notariskosten en fiscale kosten voor de kredietnemers.

Info
 

1.2.3.4 Administratieve tolerantie inzake Waalse  registratie- en successierechten

De FOD financiën, die instaat voor de inning en invordering van de Waalse en Brusselse successie- en registratierechten, heeft een administratieve tolerantie ingevoerd waarbij de aangifte- en betalingstermijn voor de Waalse registratie- en successierechten worden uitgebreid.

Inzake de successierechten geldt dat de aangifte en betalingstermijnen voor maximaal vier maanden verlengd worden op voorwaarde dat de oorspronkelijke termijn vervalt in de periode vanaf 16 maart t.e.m. 30 juni 2020.

Er kunnen dus geen boetes worden opgelegd of nalatigheidsintresten aangerekend worden op sommen die niet zijn aangegeven of betaald in de oorspronkelijke termijnen, onder de voorwaarde hierboven beschreven.

Voor de Waalse registratierechten geldt een gelijkaardige tijdelijke regeling. Op voorwaarde dat de oorspronkelijke termijn om een akte ter registratie aan de administratie aan te bieden vervalt in de periode van 16 maart t.e.m. 30 juni, wordt deze met maximum 4 maanden verlengd. De tolerantie geldt voor akten die verplicht aan registratie onderworpen zijn, maar niet voor notariële akten.

Info (successierechten)

Info (registratierechten)

 

1.3    Overige beslissingen

1.3.1      Provinciale en gemeentelijke maatregelen

Verschillende provinciale en gemeentelijke overheden hebben eveneens fiscale maatregelen genomen. Het gaat onder meer om de provinciebelasting, de gemeentelijke opdeciemen op de onroerende voorheffing, en andere gemeentelijke belastingen zoals de terrastaksen en de taksen op logies. Wij raden aan om de bevoegde lokale autoriteiten te raadplegen voor verdere informatie. 

Info
 

1.3.2      Steunmaatregelen zijn geen verboden staatssteun – Europese Commissie

De vicevoorzitter van de Europese commissie, Margrethe Vestager, heeft in een persbericht bevestigd dat de maatregelen die de Europese lidstaten nemen ter ondersteuning van hun ondernemingen niet als illegale staatsteun worden beschouwd.

De maatregelen in kwestie kunnen de vorm aannemen van loonsubsidies, of uitstel van betaling van vennootschapsbelasting en/of BTW.

Info
 

1.3.3      Steunmaatregelen voor kredietnemers vanuit de financiële sector

De federale overheid, de Nationale Bank van België en de financiële sector hebben een overeenkomst gesloten die steun biedt aan kredietnemers.

Er worden in hoofdzaak twee maatregelen uitgewerkt:

 • De financiële sector verleent uitstel van betaling voor levensvatbare bedrijven, zelfstandigen en hypothecaire kredietnemers die vanwege COVID19 betalingsmoelijkheden ondervinden. Het uitstel geldt tot en met 30 september 2020 en is kosteloos.
 • De federale overheid werkt een garantieregeling uit voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden voor levensvatbare, nietfinanciële bedrijven en zelfstandigen.

De garantieregeling is gewaarborgd voor een totaalbedrag van 50 miljard euro. Ze geldt voor nieuwe kredieten met een maximale looptijd van 12 maanden, verstrekt tot en met 30 september 2020. Herfinancieringskredieten zijn uitgesloten.

Het verlies dat hierdoor gecreëerd wordt, wordt verdeeld onder de federale overheid en de financiële sector.

Info
 

1.3.4      Versoepelde regels voor algemene vergaderingen

Vennootschappen en verenigingen die tijdens de pandemie een algemene vergadering zouden houden hebben twee opties:

 • Ze kunnen de algemene vergadering gewoon laten doorgaan, onder voorwaarde dat de maatrelen inzake de COVID – 19 gerespecteerd worden enerzijds en anderzijds de aandeelhouders en leden in staat kunnen zijn te stemmen, eventueel door een volmacht aan een persoon aangeduid door het bestuursorgaan;
 • Ze kunnen de reeds bijeengeroepen algemene vergadering uitstellen tot na de maatregelen, op voorwaarde dat de aandeelhouders en leden daarover correct en volledig geïnformeerd worden;

Het bestuursorgaan kan overigens steeds unaniem schriftelijk besluiten en/of beraadslagen via elektronische communicatie die discussie toelaat. Moet een beslissing voor een notaris genomen worden dat volstaat het dat één persoon, aangeduid door het bestuursorgaan, fysiek met de notaris vergadert. De overige leden kunnen desgevallend via elektronische weg deelnemen.

Info
 

II.    Premies en steunmaatregelen

2.1          Hinderpremie Vlaams Gewest voor ondernemingen en zelfstandigen die moeten sluiten omwille van de corona-maatregelen.

Ondernemingen en zelfstandigen die gedwongen zijn hun activiteiten stop te zetten kunnen bij het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen een premie aanvragen. Voor ondernemingen die volledig moeten sluiten bedraagt deze premie 4.000 EUR en na 21 dagen 160 EUR per dag. Ondernemingen die in het weekend moeten sluiten krijgen een eenmalige premie van 2.000 EUR en na 21 dagen sluiting 160 EUR per dag.

Info

FAQ over de hinderpremie
 

2.2          Compensatiepremie voor omzetdaling (Vlaams Gewest)

Ondernemingen die niet volledig moeten sluiten maar vanwege de coronacrisis een omzetdaling van 60% procent ondergaan kunnen bij de Vlaamse overheid een éénmalige compensatiepremie van 3.000 EUR aanvragen.

De modaliteiten en voorwaarden van deze compensatiepremie zijn op 17 april gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Opmerkelijk is dat slechts ondernemingen die een bepaalde activiteit uitoefenen recht hebben op de compensatiepremie.

Het gaat voornamelijk om de eventsector, de (para)medische beroepen en bijbehorende technische ondersteuning van die beroepen, de dienstenleveranciers die slechts dringende interventies mogen uitvoeren en de essentiële ondernemingen.

De onderneming die van de premie gebruik wilt maken moet aantonen dat haar hoofdactiviteit onder een NACE-code valt die in de bijlage van het besluit van 10 april valt.

Link naar het besluit van de Vlaamse regering van 10 april.

Info

 

2.3          Overbruggingskrediet Vlaams Gewest voor ondernemingen, vrije beroepers en zelfstandigen.

Ondernemingen, vrije beroepen en zelfstandigen kunnen voor bestaande schulden een overbruggingskrediet aanvragen bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen. Deze kredieten, tot 100.000 EUR, worden voor 75% door het Vlaams gewest gewaarborgd.

Info
 

2.4          Overbruggingsrecht zelfstandigen in hoofdberoep

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteiten moeten stopzetten omwille van het corona-virus kunnen  voor maart en april een overbruggingsrecht aanvragen bij het ondernemingsloket waar ze zijn aangesloten.

Om het overbruggingsrecht te kunnen aanvragen moet de zelfstandige activiteiten uitoefenen die zijn opgenomen in het ministerieel besluit van 13 maart 2020 (bijvoorbeeld horeca) of zelfstandigen die activiteiten uitoefenen die niet in het ministerieel besluit zijn opgenomen, maar die gedwongen zijn volledig te sluiten en hun activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken.

Het overbruggingsrecht bedraagt 1.291,69 EUR voor zelfstandigen zonder kinderlast en 1.614,10 EUR voor zelfstandigen met kinderlast.

Op 5 mei is beslist de periode waarin het overbruggingsrecht genoten kan worden, te verlengen tot 31 mei 2020.

De Waalse regering heeft beslist het bedrag van het overbruggingsrecht met 2500 EUR te verhogen ten voordele van bepaalde ondernemingen die in het Waals gewest gevestigd zijn.

Info  

Besluit van de Waalse Regering van 28 april 2020

 

2.5          Overbruggingsrecht zelfstandigen in bijberoep

Op 24 maart 2020 heeft de FOD Sociale Zekerheid beslist dat ook zelfstandigen in bijberoep het overbruggingsrecht kunnen aanvragen. De uitkeringen bedragen evenveel als voor zelfstandigen in hoofdberoep. De zelfstandige in bijberoep moet evenwel aan de volgende bijkomende voorwaarden voldoen:

 • de voorlopige bijdrage van 2020, berekend op het inkomen van 2017, is minstens gelijk aan de minimumbijdrage hoofdberoep; en,
 • indien de voorlopige bijdrage lager ligt dan de minimumbijdrage hoofdberoep kan de zelfstandige in bijberoep geen beroep doen op het overbruggingsrecht. Een vrijwillige aanpassing van de sociale bijdragen naar de minimumbijdrage hoofdberoep geeft geen recht op het overbruggingsrecht. ;

Die zelfstandige in bijberoep die een uitkering voor tijdelijke werkloosheid ontvangt vanuit zijn loontrekkende activiteit kan nog steeds het overbruggingsrecht aanvragen.

Info
 

2.6          Kmo-groeisubsidie voor externe adviseurs (Vlaams Gewest).

Hoewel de kmo-groeisubsidie geen nieuwe maatregel is kunnen kmo’s die nood hebben aan externe advisering omwille van de corona-crisis een beroep doen op de Vlaamse kmo-groeisubsidie. De subsidie wordt ook gegeven voor aanwerving van strategische profielen.

Info 
 

2.7          Kwijtschelding water-, gas- en elektriciteitsfactuur voor tijdelijk werklozen (Vlaams Gewest)

De Vlaamse regering voorziet een éénmalige financiële tegemoetkoming voor werknemers die omwille van de coronacrisis tijdelijk werkloos zijn. De premie bedraagt 202,68 EUR, hetgeen overeenkomt met een gemiddeld verbruik. Ze wordt automatisch op de rekening van de werkloze gestort.

Bovendien kunnen nutsvoorzieningen in Vlaanderen gedurende de crisis niet afgesloten worden.

Info
 

2.8          Uitstel van betaling woonkredieten (federaal)

De federale overheid en de bankensector hebben een akkoord bereikt waarbij hypothecaire kredietnemers die vanwege de coronacrisis betalingsmoeilijkheden ondervinden een uitstel van intresten en kapitaalaflossingen kunnen verkrijgen tot 30 september.

De voornaamste voorwaarden zijn:

 • Het inkomen van de aanvrager is gedaald of volledig weggevallen door de coronacrisis;
 • De aanvrager heeft op 1 februari geen betalingsachterstand;
 • Het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning en hoofdverblijfplaats in België van de aanvrager; en,
 • De spaarbuffer (zichtrekeningen, spaarrekeningen en effectenportefeuille) van de aanvrager is kleiner dan 25.000 EUR. 

Op 24 april 2020 is het Wetboek Economisch recht tijdelijk aangepast om juridische obstakels m.b.t. het verzoek tot uitstel te verhelpen. Zo is onder andere er besloten dat:

 • De schorsing van betalingen niet in de kredietovereenkomst zelf opgenomen moet worden, maar dat een addendum volstaat;
 • De regels voor elektronische handtekening in dit geval versoepeld worden, een e-mailconversatie of een opgenomen gesprek volstaan voor bewijs van instemming van partijen.
 • De banken mogen geen dossierkosten aanrekenen.

Info

Koninklijk besluit van 22 april

 

2.9          Hinderpremie Waals Gewest

Waalse ondernemingen die omwille van de coronacrisis volledig gesloten zijn of hun activiteiten moeten stilleggen hebben recht op een premie van 5.000 EUR.

Het gaat om ondernemingen die actief zijn in volgende sectoren:

 • Detailhandel, met uitzondering van voedingswinkels, krantenwinkels en apotheken;
 • Hotels, vakantieverblijven en overige accommodatie;
 • Restaurants en cafés;
 • Reisbureaus; en,
 • Persoonlijke diensten, zijnde wasserijen, haarverzorging, begrafenisondernemers en sauna’s.

De onderneming in kwestie kan vanaf 27 maart 2020 de premie aanvragen binnen de 60 dagen na volledige sluiting.

Info